Weet Burgemeester Eberhard van der Laan wat zich afspeeld binnen de jeugdzorg!

Weet u wie de bestuursleden zijn van Jeugdzorg Amsterdam ?
Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam xxx /GGZ Buitenamstel
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam

Bestuur en directie

Ans van de Maat

Ans van de Maat

bestuurslid

Ben van Bruxvoort

Ben van Bruxvoort

bestuurslid

Frank Candel

Frank Candel

Kan het nog gekker met dubbele functie ?

Deze meneer zit tevens in het bestuur van de Rentray, u weet wel waar mijn stiefzoon al vanaf zijn 14 jaar Civiel opgesloten zat zonder enige behandeling ?

bestuurslid

Greet Bouman

Greet Bouman

bestuurslid

Hans Kamps

Hans Kamps

voorzitter

Jan-Dirk Sprokkereef

Jan-Dirk Sprokkereef

vice-voorzitter klik op deze link.

Mark Bent

Mark Bent

vice-voorzitter

Martin Dirksen

Martin Dirksen

bestuurslid

Peter Kouwenberg

Peter Kouwenberg

Kijk nou nu bestuurslid van de William Schrikker groep ?

CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens Naam: F.P. Kouwenberg (Peter) Geboren: 15-10-1947 Woonplaats: Amsterdam E-mail: pk@virtuoos.nlProfielVan 1979 tot 2004 bekleedde Kouwenberg de functie algemeen directeur/voorzitter van de raad van bestuur bij diverse jeugdzorgorganisaties, de laatste met een dertigtal vestigingen en 850 medewerkers. Hij gaf leiding aan reorganisaties en veranderingsprocessen, ingrijpende schaalvergrotingsoperaties, fusies en overnames.Innovatie met betrekking tot intersectorale zorgprogrammering binnen diverse financieringsstelsels, een sterke focus op de cliënt, professionalisering, een juist evenwicht tussen ondernemen en verantwoorde bedrijfsvoering, zijn de kernwoorden voor zijn beleid. Hij ontving hiervoor twee onderscheidingen.Kouwenberg was voorzitter van de branche-organisatie van de Bureaus Jeugdzorg en bestuurslid van de werkgeversvereniging MO Groep. Als zodanig was hij op ministerieel, provinciaal en lokaal niveau nauw betrokken bij de stelselwijzigingen in het kader van jeugdzorg en jeugdbeleid.In 2004 startte Kouwenberg een eigen consultancy praktijk voor advies, en interim-management. Als zodanig voerde hij tot heden de volgende opdrachten uit:Consultancy en Interim Opdrachten

 • Ondersteuning management bij het Adviesbureau van Montfoort
 • Advies inzake herijking organisatie CG-Raad door middel van drietal werkconferenties
 • Interim bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
 • Interim directeur Jeugdbescherming bij de William Schrikker Groep
 • Advies Cardea Leiden over bekostigingseenheden
 • Procesbegeleiding gemeente Ouder-Amstel richting burgers bij omstreden beleidswijziging
 • Advies Evean over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Advies Thuiszorgorganisaties in Friesland over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Procesbegeleiding defusietraject Straathoekwerk bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Crisismanagement: herstellen van de in- en externe vertrouwensbreuk bij een drie milieu voorziening (Leo Stichting Groep)
 • Projectcoördinator van een Breed Onderwijs Zorgcentrum in de ROA
 • Adviesrapport over de organisatorische vormgeving van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (Gemeente Den Haag)
 • Procesbegeleider bestuurders i.h.k.v. een fusie in de somatische zorg (Heideheuvel)
 • Procesmanager voor de gemeente Uithoorn en Aalsmeer m.b.t drugsproblematiek bij tieners
 • Projectcoördinator vanuit de Bureaus Jeugdzorg op de onderwerpen Effectieve Keten/Voorkomen Jeugdcriminaliteit binnen het Programma Jeugd Terecht (Ministerie van Justitie)
 • Management Development Traject bij Zorgaanbieder Jeugdzorg (Horizon)
 • Adviesrapport aan de Bureaus Jeugdzorg over de relatie tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MO Groep)
 • Dagvoorzitter van werk- en studiedagen t.b.v. bestuurders, MT’s en samenwerkingsverbanden
 • Diverse coaching trajecten voor managers
 • Fondswerving en advisering t.b.v. projecten voor straatkinderen in India

Werkervaring

 • partner bij Virtuoos
 • de Veranda BV, consultancy
 • duo-voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
 • Amstelland/Meerlanden & Zaanstreek/Waterland
 • directeur Stichting Jeugdhulp, een multifunctionele organisatie
 • directeur Stichting JOJO, residentiële jeugdzorg
 • uitvoerend medewerker in alternatieve jeugdhulp

Nevenfuncties(heden en verleden)

 • Lid van de Raad van Toezicht van Cardanus (Welzijnsorganisatie in Amstelland)
 • Lid van de Raad van Toezicht van E-Quality/Nederlandse Gezinsraad (Kenniscentrum over de aanpak van de achterstandspositie van allochtone vrouwen en gezinnen)
 • Lid van het bestuur van de werkgeversvereniging MO Groep
 • Voorzitter Branche Organisatie Bureaus Jeugdzorg
 • Voorzitter Instellingenberaad (regionaal werkgeversverband)
 • DB lid Regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg/Jeugdbeleid) in de ROA
 • Lid van de Commissie Raakvlakken (advies voor de Provincie Noord-Holland over de ontkokering van de algemene en categoriale opvangvoorzieningen
 • Voorzitter Startgroep Bureau Jeugdzorg Amsterdam
 • Secretaris/penningmeester van het samenwerkingsverband Jeugdzorg Zaanstreek/Waterland
 • Bestuurslid van de Rotonde (Welzijnsorganisatie in Purmerend)
 • Bestuurslid van de Landelijke Opvoedtelefoon
 • Bestuurslid Provinciaal Beraad Jeugdzorg Noord Holland

Opleidingen

 • Opleiding Interim Management en Organisatieverandering (SIOO)
 • Voortgezette Opleiding Management
 • Supervisiebevoegdheid
 • Geschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
 • Medicijnen (Rijks Universiteit Utrecht)
 • Gymnasium B

Onderscheidingen Erepenning van de Gemeente Zaanstad Maatschappelijk Ondernemer van het Jaar 2002

bestuurslid

Tanno Klijn

Tanno Klijn

directeur

Thea Roelofs

Thea Roelofs

bestuurslid

Wij hebben daar onderzoek naar gedaan , we weten wat er afgespeeld heeft binnen de woning van toen (Ex) Burgermeester Cohen Beter zwijgen  , de top of de Bill?

Hoe kijkt u als burger tegen het feit aan als een kinderrechter aanschuift aan tafel met het team die vertegenwoordigd zijn in het straatcoaches  project wat over de gehele  linie doemt te mislukken.
Wij hebben rapporten in ons bezit , hoe een kinderrechter advies geeft hoe je het beste in de juridische jargon, een gezin uit huis geplaatst krijgt om zo de OTS in werking te laten stellen.
Het project draagt dan ook de titel Casus Aanpak Multi – Probleem gezinnen.

Introductie van de Casus.

De casus “Aanpak Multi – problemen “beslaat de periode eind 2006 tot medio 2008 en gaat over de zoektocht van de Gemeente Amsterdam naar een oplossing van het probleem van de zogenaamde “multi-probleem gezinnen” hoe ontstaat vaak dit soort probleem , wat is de werkelijke oorzaak hier van ?”

follow the money jeugdzorg:

Betrokken Actoren:
Bij de casus was een groot aantal actoren betrokken , te weten:
. Bureau Jeugdzorg. De medewerkers van Bureau jeugdzorg beoordelen elk ,verzoek om hulp.
Ze stellen vast welke zorg welke zorg er nodig is.
Ze begeleiden kinderen, jongerenen ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners ?
De wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg zijn o.a Indicatie besluit , uitvoering van de taken van het advies – meldpunt kindermishandeling.
Uitvoering van Jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij,gezinsvoogdij) en jeugdreclassering.
De overige zorginstelling verleen hulp op indicatie van bureau jeugdzorg;
De Bascule. De Bascule is een academisch centrum voor kinderen -en Jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken, Hier later in het nieuws meer over ?

In de Ambtswoning gesprek op 8 december 2006 onder Leiding van de Burgemeester Job Cohen komt een eerste Problematische Casus naar Boven ?

De gemeentesecretaris meldt zich als vrijwilliger aan en krijgt van burgemeester Cohen en stadsdeelvoorzitter Marcouch de opdracht om dit project te gaan leiden,mede omdat hij in het verleden ervaring heeft opgedaan met vergelijkbaar projecten (crisisopvang en voortijdig schoolverlaten).

Onderling wantrouwen (zie hierna) ,maar ook wantrouwen naar de gemeente en het stadsdeel. In het bijzonder de persoonlijke aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Marcouch leidt bij een aantal betrokkenen tot de vraag of er sprake is van een (geheime) politieke agenda (harde aanpak,politieke inmenging in professionele afweging ) Dit wantrouwen wordt overigens wel – na enige aandringen van de Gemeentesecretaris die het overleg voorzetexpliciet uitgesproken ?

De vraag blijft wie was de vertegenwoordiger van Amstelduin die provocerend op trad ?

Dan wordt Functional Family Therapy overgewaaid van uit Amerika opeens ingezet als zijnde wonder middel maar dat gaat natuurlijk niet voor niks , want dit project moet worden gefinancierd, maar welke minister was hier voor verantwoordelijk ?

Amsterdam betaalt de stichting 6,4 miljoen euro voor de straatcoaches die in bijna alle stadsdelen actief zijn.

Amsterdam betaalt de stichting 6,4 miljoen euro voor de straatcoaches die in bijna alle stadsdelen actief zijn.
Kwam dit geld toevallig af van Minister Donner ?

Glen Mills was een instelling waar jeugd werden opgesloten deze instelling had zelfs een overeenkomst met Amsterdam om kinderen drie maanden op proef te nemen , in behandeling, nu weten we dat er proeven worden gehouden met dieren , maar proeven met kinderen slaat dit niet door in onze samenleving , blijven wij als burgers hier blind voor en denken we dat is ver van mij bedshow!”

Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten

Dan lezen we in de vertrouwelijke rapporten het volgende :

“Ik citeer :

De groepsdynamiek is bijzonder. Door de voorzitter worden de standpunten van de mensen op de werkvloer ( jeugdzorg. Woningbouwcorporatie  en politie) bewust benoemd als legitieme deelbelang. Maar in de discussie heeft iedereen begrip voor het standpunt van de andere. Op een gegeven moment zetten de jeugdbeschermers de discussie op scherp met hun stelling dat de kinderrechter dat de kinderrechter onder de gegeven omstandigheden nooit tot uithuisplaatsing zal beslissen .Een beetje met een ondertoon van “kom maar op. Tot ontsteltenis van de Woningbouwcorporatie, de politie en het stadsdeel. Op een vraag van de voorzitter aan de kinderrechter , die inmiddels ook is aangeschoven bij de casusoverleg, of dit wel klopt antwoord ZIJ in eerste instantie bevestigend .Blijkbaar is er in het kindrecht weinig ruimte voor meewegen van belangen van de andere kinderen . maar ZIJ voegt er direct aan toe dat als er sprake is van strafrechtelijke feiten de strafrechter wel tot uithuisplaatsing kan beslissen en dat de woningbouwcorporatie bij voldoende bewijs met een grote kans op succes een beroep op de kantonrechter kan doen .?”

We laten het hier even bij maar dit wordt zeker vervolgt , een kinderrechter die voor de zaak aanschuift om in een onderonsje afspraken te maken hoe een burger met zijn gezin gruwelijk genaaid kan worden , wanneer men als gezin voor de rechter moet verschijnen , bent u als burger nog van overtuigd dat het hier gaat om een eerlijk proces?

Stay tuned.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.