Wat voor Rol speelde CIZ ( Amsterdam ) Purmerend in deze kwestie Jeugdzorg.

Amsterdam:

"De zingende kwast"

Rick Goudsmit (boven) en Jasper Banen in hun C-Lab. (Foto: Sandra de Haan)

Deel 1

Welke rol speelde het CIZ in de aanvraag voor een indicatie besluit in 2006 ?
We zullen stap voor stap laten zien dat er gesjoemeld werd met het indicatie besluit door de gezinsvoogd Jasper Banen van de William Schrikker Groep, we spreken van zelfs misleiding van de rechtbank Haarlem die niet wist dat er parallel ook een aanvraag meeliep bij het CIZ gebaseerd op hetzelfde indicatie besluit.

Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten

Zeer schokkend te noemen hoe dit soort instellingen samen met Jeugdzorg Amsterdam met kinderen omgaan, en hun ouders.
De vraag blijft natuurlijk of dit soort instellingen les krijgen in het juridische jargon: het antwoord is nee.
De gezinsvoogd die stelselmatig de wet overtreedt en internationale verdagen van het kind grof overtreedt uit puur frustratie maakt dan (misbruik) van zijn macht , later kunt u hier uit e-mails en brieven waarnemen, dat dit niets meer te maken heeft met het hulpverleningsplan dat met knip en plakwerk in elkaar is geknutseld door gezinsvoogd Jasper Banen van de William Schrikker Groep.
Dit Wilde gezinsvoogd Dhr. Jasper Banen in Maart 2006 voor de rechtszitting bespreken met de ouders en de minderjarige Reinier. De zelfde gezinsvoogd kon op de rechtszitting geen indicatie besluit overleggen.

Kan beter dit vak blijven doen
Dhr. Jasper Jan Banen

De gezinsvoogd had zelfs de moed om tijdens de rechtszitting zijn in elkaar geknutselde nieuwe plan van aanpak (concept) in te leveren bij de kinderrechter. De ouders,verzochten aan de kinderrechter Plan van aanpak (concept)niet ontvankelijk te verklaren. Omdat het nieuwe behandelingsplan (concept) niet was besproken met de minderjarige en zijn ouders.

Dezelfde gezinsvoogd kon op de rechtszitting geen indicatie besluit overleggen. Reinier was namelijk nergens geregistreerd in het computer systeem van de jeugdzorg. Dit betekent dat er niet is voldaan aan de rechten van het kind toen Reinier in 2004 zogenaamd opgehaald werd. Men had een behandelingsplan (concept) voor hem. Wij noemen dit ook wel een crisis uithuisplaatsing. Binnen zes weken moest een bemiddelingstraject ten grondslag liggen, met daaraan verbonden het indicatie besluit dat er nooit is geweest. De ouders hebben de bewijzen in handen, dat nergens een indicatie besluit terug te vinden is in de computersysteem van de jeugdzorg of CIZ?
De minderjarige Reinier werd toch twee jaar opgesloten zonder enige verlof naar huis, behalve één keer mede omdat (stief) vader de gezinsvoogd erop wees dat hij” geloofsovertuiging” moest ambiëren. Reinier werd toen, inmiddels 15 jaar oud, een paar uur in vrijheid gesteld om zijn verjaardag thuis te vieren met zijn familie. kunt u zich voorstellen hoe beladen de zweer was toen Reinier 15 jaar (oud) weer terug moest in de gesloten instelling. Hij werd gedwongen om zich uit te kleden en zich te onderwerpen  aan visitatie dit alles op niet strafrechtelijke uitspraken.

“Reinier was dus nergens in de computers geregistreerd. Hieruit kon worden opgemaakt dat Reinier onrechtmatig opgesloten werd, hetgeen in strijd is met het Europese verdragen van de mens en het Kind.
Door de ouders is daarop meteen een bezwaarschrift ingediend , dat later als bewijs op deze website te zien zal zijn. Dit ter ondersteuning van het verhaal waar de William Schrikker Groep 17 keer toegeeft dat er fouten zijn gemaakt.
De Gezinsvoogd wordt compleet afgedekt door de manager van de William Schrikker Groep Dhr. Meijer, inmiddels ook niet meer werkzaam bij de William Schrikker Groep. Evenals Mvr.E. Zijlmans. Dit soort gezinsvoogden vernietigen met hun kopie en plak werk, hele gezinnen die machteloos moeten toe kijken dat banden worden doorgehakt met de botte bijl.

De gezinsvoogd Jasper Banen kreeg het hels benauwd toen de rechtbank Haarlem hem beval om binnen zes weken het indicatie besluit te overhandigen. Deze datum werd ruimschoots overtreden.
De ouders dienden meteen een verzoekschrift in bij de Rentray om de minderjarige Reinier direct in vrijheid te stellen. Dit omdat er geen uitvoering was gegeven  aan het bevel van de rechtbank Haarlem.De Rentray kwam hier mee in een moeilijke positie en moest overleggen met de opdrachtgever (William Schrikker Groep) manager Dhr. Meijer. Deze Meneer. Meijer nam dezelfde avond nog contact op met het gezin. Hij vermelde op een dreigende toon of in sterken bewoordingen  “Ik ben de baas, als ik zeg dat hij blijft vastzitten dan blijft hij ook vastzitten?”

Hier worden geen kinderen behandeld.

Hiermee was de toon gezet. De Gezinsvoogd van de William Schrikker Groep ging dus plaats nemen in de stoel van de magistraten. Hier ontstond dus een patstelling, die zijn weerga in die 14 jaar niet kent. Het is schokkend te noemen hoe een kind op deze wijze wordt beschadigd door het handelen van de William Schrikker Groep?

Hiermee zijn de volgende regelgeving grof overtreden. Met machtsmisbruik aangestuurd om het gezin en de minderjarige tot op het bot te slopen. Dit alles met misbruik van Honderdduizenden Euro’s aan gemeenschapsgeld. De stinkende beerput moest met alle middelen afgedekt worden en blijven.

Rechtsbeginselen

Formele beginselen: De formele beginselen hebben betrekking op de procedure van totstandkoming van bestuursbesluiten. Iedere bevoegdheid van de overheid (inclusief van lagere overheden zoals waterschappen, provincies, gemeentes) om besluiten te mogen maken moet terug te voeren zijn op bevoegdheid die door de formele wetgever is toebedeeld. Voorbeelden zijn: zorgvuldigheidsbeginsel, motivering beginsel, formele rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van fair play.

Materiële beginselen: De materiële beginselen hebben betrekking op de inhoud van bestuursbesluiten. De overheid mag geen zaken regelen die niet binnen haar bevoegdheid liggen of die willekeur oproepen. Voorbeelden zijn: specialiteitbeginsel, materiële rechtszekerheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel en het verbod op détournement de pouvoir.

Zorgvuldigheidsbeginsel: De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb).

Motiveringsbeginsel: De overheid moet zijn besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn (art. 3:46 Awb).

Rechtszekerheidsbeginsel: De overheid moet zijn besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.

Fair-play-beginsel: De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).

Gelijkheidsbeginsel: De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art. 1 Grondwet).

Vertrouwensbeginsel: Wie op goede gronden -bijvoorbeeld na een duidelijke toezegging- erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt, heeft daar ook recht op.

Verbod van détournement de pouvoir: Een bestuursorgaan mag de hem geattribueerde of gedelegeerde bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die bevoegdheid is gegeven (art. 3:3 AWB).

Specialiteitsbeginsel: Een bestuursorgaan mag alleen die belangen behartigen waarvoor de betrokken wet of regeling een grondslag biedt (art. 3:4 lid 1 Awb).

Evenredigheidsbeginsel: De overheid moet ervoor zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit (art. 3:4 lid 2 Awb).

Vertrouwensbeginsel: Een burger mag, onder bepaalde voorwaarden, kunnen vertrouwen op uitlatingen van een bestuursorgaan waarin dingen worden toegezegd maar die later niet nagekomen (kunnen) worden door het bestuursorgaan.

Verbod op détournement de pouvoir: De overheid mag een wettelijke bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die bevoegdheid gegeven is (art. 3:3 Awb).

Kind onvriendelijke instelling.

Behandelcentrum voor kinderen?

Hiermee is de werkelijkheid blootgelegd. De (William Schrikker Groep) heeft hiermee in zeer ernstige mate de wet overtreden ten nadele van het kind en de ouders. Het zelfde geldt voor (CIZ),(Jeugdzorg Amsterdam),(ROA).

Stay tuned.

Kijk binnen kort naar deel twee, we stellen u de bestuursleden voor CIZ?

Advertenties

Reacties zijn gesloten.