Klachten tegen de William schrikker groep!”

We gaan nu dieper op de william schrikker groep in.

Mvr. Nanny Nab was in de tijd van Reinier Verantwoordelijk als Directeur van de William Schrikker Groep?

Janny Nab (Bron foto: Telegraaf.nl)
De voogd die verantwoordelijk hier voor was , riep zij niet tot de orde hij werkt er nog steeds Jasper Banen wij hebben nog veel e-mail verkeer die later ingevoegd wordt.
Welke scholen heeft u gevolgd mvr. Nap?”
"De zingende kwast"Rick Goudsmit (boven) en Jasper Banen in hun C-Lab. (Foto: Sandra de Haan)
Dit werd afgedekt door de enige bestuurslid nu werkzaam bij de stichting Cordaan.
De man had als enige de leiding over de William Schrikker Groep. We gaan hier op een later tijdstip dieper op in. Ouders waarvan hun kinderen waren af gepakt maar wel deel namen in de cliëntenraad van de William Schrikker Groep. Hier zijn behoorlijke wat bewijsmateriaal van opgestuurd.
Karel Verwey (Bron foto: Cordaan.nl)

ZIJLMANS E., Gezinsvoogdes

Remco Meijer

Remco Meijer

Remco Meijer, born in Bennebroek, the Netherlands, in 1962. Journalist for de Volkskrant. Author of literary non-fiction.

Journalist-in-Residence (1 September 2008 – 31 January 2009)

BIOGRAPHY OF KING WILLEM IV

In my Research Proposal I wrote: “When I leave NIAS at the end of January, the manuscript should be finished…”

Well, it is with great pleasure that I can tell that I did indeed finish the manuscript during my time at NIAS (September 2008-January 2009) as a Journalist-in-Residence. I started this project, a biography of the Dutch Crown Prince William Alexander, four years ago together with a colleague from the newspaper de Volkskrant. The book is primarily an oral history project. Its material comes from recorded interviews with at least 80 people who have worked with the Crown Prince: advisers, ministers, MP’s and so on. The project has the approval of the Royal Court, although it is not an authorised biography.

Last Modified: 11-11-2010

Wat gaat hier de nieuwe bestuurslid aan doen?” Die verantwoordelijk is voor de luste maar ook voor de laste.

Peter Kouwenberg

Peter Kouwenberg

Kijk nou bestuurslid van de William Schrikker groep ?

CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens Naam: F.P. Kouwenberg (Peter)Geboren: 15-10-1947Woonplaats: AmsterdamE-mail: pk@virtuoos.nlProfielVan 1979 tot 2004 bekleedde Kouwenberg de functie algemeen directeur/voorzitter van de raad van bestuur bij diverse jeugdzorgorganisaties, de laatste met een dertigtal vestigingen en 850 medewerkers. Hij gaf leiding aan reorganisaties en veranderingsprocessen, ingrijpende schaalvergrotingsoperaties, fusies en overnames.Innovatie met betrekking tot intersectorale zorgprogrammering binnen diverse financieringsstelsels, een sterke focus op de cliënt, professionalisering, een juist evenwicht tussen ondernemen en verantwoorde bedrijfsvoering, zijn de kernwoorden voor zijn beleid. Hij ontving hiervoor twee onderscheidingen.Kouwenberg was voorzitter van de branche-organisatie van de Bureaus Jeugdzorg en bestuurslid van de werkgeversvereniging MO Groep. Als zodanig was hij op ministerieel, provinciaal en lokaal niveau nauw betrokken bij de stelselwijzigingen in het kader van jeugdzorg en jeugdbeleid. In 2004 startte Kouwenberg een eigen consultancy praktijk voor advies, en interim-management. Als zodanig voerde hij tot heden de volgende opdrachten uit:Consultancy en Interim Opdrachten

 • Ondersteuning management bij het Adviesbureau van Montfoort
 • Advies inzake herijking organisatie CG-Raad door middel van drietal werkconferenties
 • Interim bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
 • Interim directeur Jeugdbescherming bij de William Schrikker Groep
 • Advies Cardea Leiden over bekostigingseenheden
 • Procesbegeleiding gemeente Ouder-Amstel richting burgers bij omstreden beleidswijziging
 • Advies Evean over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Advies Thuiszorgorganisaties in Friesland over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Procesbegeleiding defusietraject Straathoekwerk bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Crisismanagement: herstellen van de in- en externe vertrouwensbreuk bij een drie milieu voorziening (Leo Stichting Groep)
 • Projectcoördinator van een Breed Onderwijs Zorgcentrum in de ROA
 • Adviesrapport over de organisatorische vormgeving van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (Gemeente Den Haag)
 • Procesbegeleider bestuurders i.h.k.v. een fusie in de somatische zorg (Heideheuvel)
 • Procesmanager voor de gemeente Uithoorn en Aalsmeer m.b.t drugsproblematiek bij tieners
 • Projectcoördinator vanuit de Bureaus Jeugdzorg op de onderwerpen Effectieve Keten/Voorkomen Jeugdcriminaliteit binnen het Programma Jeugd Terecht (Ministerie van Justitie)
 • Management Development Traject bij Zorgaanbieder Jeugdzorg (Horizon)
 • Adviesrapport aan de Bureaus Jeugdzorg over de relatie tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MO Groep)
 • Dagvoorzitter van werk- en studiedagen t.b.v. bestuurders, MT’s en samenwerkingsverbanden
 • Diverse coaching trajecten voor managers
 • Fondswerving en advisering t.b.v. projecten voor straatkinderen in India

Werkervaring

 • partner bij Virtuoos
 • de Veranda BV, consultancy
 • duo-voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
 • Amstelland/Meerlanden & Zaanstreek/Waterland
 • directeur Stichting Jeugdhulp, een multifunctionele organisatie
 • directeur Stichting JOJO, residentiële jeugdzorg
 • uitvoerend medewerker in alternatieve jeugdhulp

Nevenfuncties(heden en verleden)

 • Lid van de Raad van Toezicht van Cardanus (Welzijnsorganisatie in Amstelland)
 • Lid van de Raad van Toezicht van E-Quality/Nederlandse Gezinsraad (Kenniscentrum over de aanpak van de achterstandspositie van allochtone vrouwen en gezinnen)
 • Lid van het bestuur van de werkgeversvereniging MO Groep
 • Voorzitter Branche Organisatie Bureaus Jeugdzorg
 • Voorzitter Instellingenberaad (regionaal werkgeversverband)
 • DB lid Regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg/Jeugdbeleid) in de ROA
 • Lid van de Commissie Raakvlakken (advies voor de Provincie Noord-Holland over de ontkokering van de algemene en categoriale opvangvoorzieningen
 • Voorzitter Startgroep Bureau Jeugdzorg Amsterdam
 • Secretaris/penningmeester van het samenwerkingsverband Jeugdzorg Zaanstreek/Waterland
 • Bestuurslid van de Rotonde (Welzijnsorganisatie in Purmerend)
 • Bestuurslid van de Landelijke Opvoedtelefoon
 • Bestuurslid Provinciaal Beraad Jeugdzorg Noord Holland

Opleidingen

 • Opleiding Interim Management en Organisatieverandering (SIOO)
 • Voortgezette Opleiding Management
 • Supervisiebevoegdheid
 • Geschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
 • Medicijnen (Rijks Universiteit Utrecht)
 • Gymnasium B

OnderscheidingenErepenning van de Gemeente ZaanstadMaatschappelijk Ondernemer van het Jaar 2002

Concept genummerde klacht
Laat bovenaan een antwoord even weten wat veranderd of verbeterd kan worden
Met vriendelijke groet,

William Schrikker Jeugdbescherming,

Ta.v. de interne klachtencommissie,

Postbus 12685,

1100 AR Amsterdam.

Purmerend, 7 maart 2005.

Geachte secretaris en leden van de klachtencommissie,

Hierbij dienen wij een klacht in tegen de gedraging en bejegening van medewerkers alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de jeugdige en/of diens ouders en/of beslissingen van een of meerdere leden van het personeel in casu jegens klagers en de jeugdige bij de in behandeling (geweest) zijnde aangelegenheid.

Mevrouw xxxxxxxx, xxxxxx Purmerend

de moeder belast met het gezag

hierna te noemen de moeder en/of klager

ANDRE FLEERE

xxxxxxxxxxxxxx

de stiefvader niet belast met het gezag

hierna te noemen stiefvader en/of klager

De minderjarige:

REINIER

, geboren te Mariano, Cuba 280589020404 Verzoek Raad om OTS bij KIR

050404 Intrekking verzoek 020404 met nieuw verzoek. LEEFLANG F.A. mw. HOOGENDIJK A.

OTS 060404-060405 101035/04 en 101042/04 KIR HIJINK

060404-060704 Machtiging gesloten plaatsing 103411/2004 FGH/RM KIR HIJINK

060704 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in kader OTS

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Gesloten uithuisplaatsing minderjarige JJI

190404-191004 Hunnerberg

191004- heden Rentray

hierna te noemen de minderjarige en/ Reinier en/of klager

tegen

William Schrikker Jeugdbescherming,

Ta.v. de interne klachtencommissie,

Postbus 12685,

1100 AR Amsterdam.

hierna te noemen de Stichting.

De klacht wordt ingediend tegen de volgende medewerker(s):

BANEN, J. Gezinsvoogd

ZIJLMANS E., Gezinsvoogdes

Wederom werkt zij weer in de hulpverlening, deze dame heeft het begin van Reinier compleet verknalt zij is nog niet eens goed om vakken te vullen bij de

Albert Heijn

Bekijk deze uitzending zij wist niet eens de achternaam van het gezin!

MEIJERS R, Teammanager Amsterdam 2 en 3

Verzocht wordt na te gaan of de initialen kloppen en indien onjuist dit aan klager mee te delen?

I. Machtiging.

Verzoeker/klager verklaart hierbij te machtigen J. Hop xxxxxxxx, xxx Ermelo Internetadres www.burojeugdzorg.nl.htm hem/haar bij te staan en/of te vertegenwoordigen in procedures tegen Raad voor de Kinderbescherming en/of (gezins)voogdij-instelling/Voorziening voor Pleegzorg en/of in- en externe (klachten)commissies en/of Commissie van Toezicht en/of College van Advies Justiële Kinderbescherming ingesteld conform de Wet en/of hem/haar bij te staan en/of te vertegenwoordigen bij het indienen en toelichten van verzoekschriften aan de kinderrechter. Verzocht wordt om: 1. Behandeling van klachten en verzoeken conform HVRM McMichael m.b.t. het recht op inzage en afschrift van rapporten en vertrouwelijke documenten. "Niettegenstaande de specifieke kenmerken van een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel brengt het recht op een fair op tegenspraak gebaseerd proces met zich mee dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen". 2. Behandeling van klachten/verzoeken conform de Grondwet en andere wetten. 2.Niet te verzoeken om bundeling en/of over te gaan tot bundeling van ingediende klachten. 3.Op ingediende genummerde klachten te horen en te beslissen door deze genummerde klachten gegrond of ongegrond te verklaren. 4.Verzocht wordt het woord klacht niet te vervangen door een of meer andere woorden bij de afhandeling van dit schrijven. Expliciet wordt vermeld, zodat dit onomstotelijk vast staat, dat het de wens van klager zelf is om betreffende een bepaalde klacht in beroep te gaan dus ook als het uitsluitend gaat om procedurele klachten. 5.Verzocht wordt om een spoed klachtafhandeling. 6. Verzocht wordt alleen de juridisch juiste naam- en adresgegevens van een Stichting conform opgave KvK te gebruiken, indien onjuist weergegeven hiervan terstond mededeling te doen aan klager/verzoeker zodat foutieve gegevens onmiddellijk in nieuwe stukken kunnen worden gecorrigeerd. Een correctie m.b.t. foutieve Stichting gegevens bij het indienen van een klacht en/of verzoek wordt hier bij voorbaat als herhaald en ingelast beschouwd waarbij verzocht wordt ambtshalve foutieve Stichting gegevens te vervangen door de juridisch juiste. 7. Het is van eminent belang voortdurend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het recht en voor de wijze waarop recht wordt toegepast. Justitie en (klachten)commissies moeten zich er systematisch en periodiek van vergewissen wat de oordelen en wensen van haar afnemers zijn. En moeten ook oog hebben voor de waarde van de procedureel juiste bejegening. Justitie en (klachten)commissies dienen in al hun gedragingen uitdrukking te geven aan essentiële rechtsprincipes als erkenning van het uniek en gelijkwaardig zijn van individuen, eerlijkheid en respect voor de individuele grondrechtenJuridische informatie, verloop procedure en toelichting.

020404 Verzoek Raad om OTS bij KIR

050404 Intrekking verzoek 020404 met nieuw verzoek. LEEFLANG F.A. mw. HOOGENDIJK A.

OTS 060404-060405 101035/04 en 101042/04 KIR HIJINK

060404-060704 Machtiging gesloten plaatsing 103411/2004 FGH/RM KIR HIJINK

060704 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in kader OTS

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Gesloten uithuisplaatsing minderjarige JJI

190404-191004 Hunnerberg

191004- heden Rentray

Rentray

LODEWIJKS Drs H.P.B. behandeling directeur behandeling 100105

EMMERIK, Mw. Drs. C.M. van eerste behandelaar locatie Rekken

SNOEP R.J. Drs. Behandelcoordinator

Contactpersonen: “Om een goede samenwerking te bevorderen zullen alleen de heer R. Kalkhoven en ondergetekende (J. Banen, gezinsvoogd) uw contactpersonen zijn.

Stichting Rapportages:

060404 Start OTS

030305 Eerste plan BIJNA EEN JAAR NA OTS EN OPSLUITEN! Zie pagina 20.

GEEN BESPREKING PLAN

030305 Eerste verslag verloop ondertoezichtstelling

GEEN BESPREKING VERSLAG VERLOOP OTS

Overige rapportages:

GEEN Toezending (Concept)behandelplan

GEEN Bespreking (Concept)behandelplan

100105 Eerste behandelplan

GEEN Behandelplan met vermelding inzichten (stief)ouder

030305 WSS verzoek verlenging OTS en verzoek verlenging machtiging uithuisplaatsing in JJI

030305 Verwezen wordt naar:

GEEN AFSCHRIFT Indicatiebesluit en geen bespreking van dit indicatiebesluit

030305 Het plan, zonder inzichten klagers

030305 Evaluatierapport, zonder inzichten klagers

?Namens Bureau Jeugdzorg

040305 Brief gezinsvoogd Banen aan moeder

Meerdere malen wordt door de Stichting geadviseerd hun grieven op papier te zetten,

dat gebeurde niet omdat de moeder en stiefvader vertrouwen hadden in de hulpverlening en probeerde in onderling overleg tot een oplossing te komen. De hulpverlening van de Stichting heeft hier gefaald en de ouders en minderjarige hebben een grieven op papier gezet en verzoeken de commissie onverwijld en zonder verplicht bemiddelingsgesprek op alle ingediende klachten te beslissen:Klager verzoekt uw (klachten)commissie de onderstaande genummerde klachten in behandeling te nemen en deze klachten zo snel mogelijk gegrond te verklaren en de stap 2 “klager nog expliciet vragen om de klacht in een bemiddelingsfase af te handelen” over te slaan. Er wordt op gewezen dat een eerdere bemiddeling waarbij de klacht werd opgesteld door de secretaris niet naar tevredenheid is behandeld en/of is afgehandeld.

Klacht 1.

De Stichting bijna een jaar NA OTS en OPSLUITEN VAN DE MINDERJARIGE op 030305 een PLAN heeft gepresenteerd waardoor er sprake is van pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige, welk plan om de situatie nog veel erger te maken niet besproken is met klagers maar zonder hun inzichten naar derden is gestuurd.

Klacht 2.

Mevrouw Zijlmans de minderjarige beloofde dat hij om de 14 dagen zou krijgen maar deze belofte is mevrouw Zijlmans vanaf het opsluiten van de minderjarige 190404 tot 180105 niet nagekomen. Het vertrouwen van de minderjarige in de Stichting is door deze werkwijze niet toegenomen.

Klacht 3.

Gezinsvoogd BANEN zichzelf ten onrechte in zijn plan “jeugdbeschermer”noemt. Hij is een gezinsvoogd en dient zich in zijn plan als gezinsvoogd te benoemen.

1. Er geen sprake is van structuur in de werkwijze van de gezinsvoogd door zichzelf twee verschillende namen voor zijn beroep te geven.

2. De werkwijze van de gezinsvoogd onder twee namen pedagogisch onjuist handelen is.

Klager is van oordeel dat klager bij het eerste contact met de instelling op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de Stichting. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij klager is terzake een direct belang aanwezig.

Klacht 4.

De klacht betreft de brief van 4 maart 2005 van gezinsvoogd Banen aan moeder en 060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

1. De gezinsvoogd in zijn brief ten onrechte geen rekening heeft gehouden met pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens bovengenoemde minderjarige door hem op te laten sluiten zonder stappenplan. Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 2 maart 2005 is er GEEN PLAN gemaakt.

2. De gezinsvoogd in zijn brief ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feit dat er vanaf het opsluiten van de minderjarige geen behandeling heeft plaatsgevonden met als basis een behandelingsplan.

3. De gezinsvoogd in zijn brief ten onrechte geen rekening heeft gehouden en het kennelijk ook niet nodig heeft gevonden zijn plan met de belanghebbende te bespreken en van commentaar te voorzien voordat zijn plan naar derden wordt gestuurd.

4. De gezinsvoogd in zijn brief ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de klachten van de hierboven genoemde klagers die hieronder verder zijn uitgewerkt.

5. De gezinsvoogd de argumenten van moeder en stiefvader onjuist in zijn brief heeft weergegeven

Met het indienen van de klachten willen klagers bereiken dat zijn plan onverwijld bij de kinderrechter wordt teruggehaald omdat er sprake is van evidente onjuistheden en/of misleiding van de kinderrechter en/of ernstige nog te gegrond verklaren klachten met als grondslag pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige.

Klacht 5.

De klacht betreft de brief van 4 maart 2005. De gezinsvoogd in strijd met de WET werkt. Citaat: “Andere derden personen kunnen niet deelnemen aan het gesprek”.

De klacht:

1. De gezinsvoogd in strijd met deze eis in strijd met de Algemene wet bestuursrecht handelt waarin staat dat een burger zich door een gemachtigde bij kan laten staan.

2. De gezinsvoogd ten onrechte alleen de beroepsgroep advocatuur toestaat klagers bij te staan.

Klacht 6.

De gezinsvoogd stelselmatig in strijd met de WET werkt.

De gezinsvoogd ten onrechte en in strijd met de Algemene wet bestuursrecht niet de juridisch juiste beroepsmogelijkheden onder zijn beslissing heeft vermeld.De klacht betreft de TWEE beslissing van de gezinsvoogd van 18 januari 2005. (Norm 7.1 en 7.2)

De klacht betreft de beslissing van de gezinsvoogd van 28 januari 2005.

De klacht betreft de beslissing van de gezinsvoogd van 4 maart 2005.

2.5 Klager verwijst naar de volgende relevante uitspraken van Provinciale Klachtencommissies ingesteld conform Wet op de jeugdhulpverlening:

2.5.1 Hop namens klagers X tegen Stichting Centraal Bureau Jeugdzorg Groningen Uitspraak 030700.

Citaat: “Met betrekking tot de ongegrond verklaarde klacht (nr.2) dat bij de intake geen afschrift en informatie over beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van Jeugdzorg wordt verstrekt, is de commissie van oordeel dat het geen moeite kost bij elke voor bezwaar of beroep vatbare beslissing, net als bij overheidsbeslissingen aan te geven hoe bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld en welke termijnen daarbij gelden. De klacht is derhalve gegrond.

Klacht 7.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 19 oktober 2004 is er GEEN behandelingsplan gemaakt.

Klacht 8.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 19 oktober 2004 is er GEEN behandelingsplan met bovengenoemde klagers besproken.

Klacht 9.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 19 oktober 2004 is er GEEN behandelingsplan aan bovengenoemde klagers toegestuurd.

Klacht 10.

Inleiding met normen, gevaren en feitelijke informatie als onderbouwing van de klacht.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

Vanaf 19 oktober 2004 verblijft de minderjarige in Rentray, locatie Rekken.

De norm voor het tijdschema voor het behandelplan van Rekken.

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

191004 – 261004 Voorlopig behandelplan (Leidraad voor behandeling tot eerste individuele behandelbespreking)

26104 + 42 dagen is 7 december 2004 eerste individuele behandelbespreking

Op of omstreeks is het voorlopig behandelplan bijgesteld en wordt omgezet in een meer definitief behandelplan voor de periode die daar op volgt.

Omstreeks 21 december 2004 1e evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 5 januari 2005 2e evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 19 januari 2005 3e evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 19 januari 2005 driemaandelijks tijdens een tussen-behandeling bespreking evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 2 februari 2005 4e evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 16 februari 2005 5e evaluatie en bijstelling behandelplan.

Omstreeks 1 maart 2005 6e evaluatie en bijstelling behandelplan.

De norm

voor behandeldoelen en werkwijze voorlopig behandelplan oktober 2004.Zelfcompetentie vergroten

O Fatsoenlijk taalgebruik,

O Fatsoenlijke omgangsvormen

O Vergroten van zelfwaardering

O Norm 2. Kamer netjes houden. (Rentray 260105)

O Norm 3. Zelfverzorging en hygiene verbeteren. (Rentray 260105)

O Norm 4. Fatsoenlijk taalgebruik hanteren (Rentray 260105)

Voorkomen van negatieve interacties

O Norm 5. Positieve omgangsvormen naar volwassenen (Rentray 260105)

O Norm 6. Respect hebben voor de groepsleiding (Rentray 260105)

O Norm 7. Positieve omgang met groepsgenoten (bijvoorbeeld op een goede manier aansluiting vinden in plaats van dreigen of gebruiken van verbale en/of fysieke agressie. (Rentray 260105)

Leren omgaan met risicosituaties

O Leren omgaan met feedback en kritiek

O Anderen niet aanzetten tot negatief gedrag

O Leren gevolgen eigen gedrag te zien

O Norm 8. Problemen leren oplossen in de leefgroep (Rentray 260105)

O Norm 9. Problemen leren oplossen op school (Rentray 260105)

O Norm 10. Problemen leren oplossen als daarbuiten (in plaats van escalatie van problemen en O conflicten zoals in het verleden, met alle gevolgen van dien. (Rentray 260105)

O Norm 11. De minderjarige volgt intern onderwijs waarbij binnen zijn niveau en mogelijkheden een lesprogramma is opgesteld. (Rentray 260105)

O Norm 12. Op school blijkt dat veel behandelonderwerpen met de minderjarige vanaf de basis met hem moeten worden opgepakt. (Rentray 260105)

O Norm 13. Verder heeft de minderjarige gesprekken met de behandelcoordinator (GZ-psycholoog) met als voornaamste doel het verkennen en doorwerken van het verleden van de minderjarige, opdat hij bepaalde zaken uit zijn verleden een plaats kan geven in zijn leven en zodoende meer toekomstgericht bezig kan zijn. (Rentray 260105)

Creeren van nieuw kansen

O Stimuleren van contactmomenten

O Eigen positieve keuzes leren maken

O Volhouden passende daginvulling

Verbeteren/intact houden van basale relaties

O Contact met familie stimuleren middels bellen en bezoek

O Familie zoveel mogelijk bij behandeling betrekken

School

O Houden aan regels en afspraken.

O Voldoende inzet en motivatie

Overige observatie punten

GEEN

De norm voor behandeling in het behandelplan van Rekken.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

“In het geval van Reinier betekent dit, dat vanaf de datum van opname in Rekken zijn behandeling is gestart” “Met het onderstaande maakt Rekken duidelijk dat vanaf dag een van zijn verblijf de behandeling is ingegaan.

191004 Start behandeling Reinier:

Norm 1. Vanaf 191004 verblijft de minderjarige de eerste zes weken in de gesloten groep continue onder toezicht van pedagogische medewerkers en is er geen verlofmogelijkheid.

Norm 2. Kamer netjes houden. (Rentray 260105)

Norm 3. Zelfverzorging en hygiene verbeteren. (Rentray 260105)

Norm 4. Fatsoenlijk taalgebruik hanteren (Rentray 260105)

Norm 5. Positieve omgangsvormen naar volwassenen (Rentray 260105)

Norm 6. Respect hebben voor de groepsleiding (Rentray 260105)

Norm 7. Positieve omgang met groepsgenoten (bijvoorbeeld op een goede manier aansluiting vinden in plaats van dreigen of gebruiken van verbale en/of fysieke agressie. (Rentray 260105)

Norm 8. Problemen leren oplossen in de leefgroep (Rentray 260105)

Norm 9. Problemen leren oplossen op school (Rentray 260105)

Norm 10. Problemen leren oplossen als daarbuiten (in plaats van escalatie van problemen en conflicten zoals in het verleden, met alle gevolgen van dien. (Rentray 260105)

Norm 11. De minderjarige volgt intern onderwijs waarbij binnen zijn niveau en mogelijkheden een lesprogramma is opgesteld. (Rentray 260105)

Norm 12. Op school blijkt dat veel behandelonderwerpen met de minderjarige vanaf de basis met hem moeten worden opgepakt. (Rentray 260105)

Norm 13. Verder heeft de minderjarige gesprekken met de behandelcoordinator (GZ-psycholoog) met als voornaamste doel het verkennen en doorwerken van het verleden van de minderjarige, opdat hij bepaalde zaken uit zijn verleden een plaats kan geven in zijn leven en zodoende meer toekomstgericht bezig kan zijn. (Rentray 260105)

De norm voor tijd voor verlof voor behandeling in het behandelplan van Rekken.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

VERLOF 1. Tussen 060404-200105 een dag ZONDER TOEZICHT te weten.

VERLOF 2. 200105 MET TOEZICHT Duur 2 uur.

VERLOF 3. Zaterdag 220105 vanaf 09:00 uur tot zondag 230105 tot 21:00 uur.

VERLOF 4. Zaterdag 050205 vanaf 09:00 uur tot zondag 200205 tot 21:00 uur.

VERLOF 5. Zaterdag 190205 vanaf 09:00 uur tot zondag 200205 tot 21:00 uur.

VERLOF 6. Zaterdag 050305 vanaf 09:00 uur tot zondag 060305 tot 21:00 uur.

Verlof 7. Tijdens de weekenden dat Reinier niet naar huis gaat mag de familie een uur op bezoek komen bij Reinier.

Bespreking 11 maart 2005: 10:00 uur bij WSS.

Bij positief verloop van het verlof wordt het verlof vermeerderd naar twee nachten slapen in de thuissituatie.

De norm voor verlof voor behandeling in het behandelplan van Rekken.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

VERLOF 1. Tussen 060404-200105 een dag ZONDER TOEZICHT te weten.

De norm!

De minderjarige is jarig. Bron. Pagina 4, evaluatierapport.Norm 1. 190404-200105 opsluiting minderjarige met onderbreking van zijn verjaardag.

Norm 2. Rentray

191004 + zes weken is 1 december 2004 zes weken verblijf in gesloten groep.Norm 3.1. Rentray Wanneer het gedrag van een jongere het toelaat zal na zes weken verblijf verlof worden aangevraagd bij de directeur behandeling. Er is sprake van een verlof opbouw-schema.

Norm 3.2 Eerst een uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 3.3 Dan na drie weken twee uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 3.4 Dan na drie weken drie uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 4. Tot 200105 was norm 3.1 niet van toepassing.

Norm 5. Op 200105 is er verlof op basis van norm 3.3. en wordt norm 3.2 overgeslagen.

Norm 6. Op 220105 is er een weekeinde verlof van 220105-230105 en wordt norm 3.4 overgeslagen.

Norm 7. Op dit moment verloopt de communicatie niet goed. Het uitblijven van verlof is het grootste probleem. Om uit de impasse te komen is het mogelijk de minderjarige op te halen voor weekendverlof.

Norm 8. Geen verlof wanneer Reinier de bezoeken als niet prettig ervaart

Norm 9. Geen verlof wanneer de familie zich niet conform de regels van Rentray gedraagt.

De norm voor GEEN VERLOF voor behandeling in het behandelplan van Rekken.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

060404-191004 opsluiting van minderjarige in JJI (Hunnerberg) zonder behandeling en behandelplan!

Norm 1. 190404-200105 opsluiting minderjarige met onderbreking van zijn verjaardag.

Norm 2. Rentray

191004 + zes weken is 1 december 2004 zes weken verblijf in gesloten groep.Norm 3.1. Rentray Wanneer het gedrag van een jongere het toelaat zal na zes weken verblijf verlof worden aangevraagd bij de directeur behandeling. Er is sprake van een verlof opbouw-schema.

Norm 3.2 Eerst een uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 3.3 Dan na drie weken twee uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 3.4 Dan na drie weken drie uur begeleid verlof. Zie 3.1

Norm 4. Tot 200105 was norm 3.1 niet van toepassing.

Norm 5. Op 200105 is er verlof op basis van norm 3.3. en wordt norm 3.2 overgeslagen.

Norm 6. Op 220105 is er een weekeinde verlof van 220105-230105 en wordt norm 3.4 overgeslagen.

Norm 7. Brief EEN 180105 (Norm 7.1) Op dit moment verloopt de communicatie niet goed. Het uitblijven van verlof is het grootste probleem. Om uit de impasse te komen is het mogelijk de minderjarige op te halen voor weekendverlof.

Norm 7. Brief TWEE 180105 (Norm 7.2) Het verlof lijkt steeds een struikelblok te zijn in de communicatie tussen opvoeders en hulpverlening. Om uit de impasse te komen mag Reinier het weekend naar huis.

Klacht 10.1 kort samengevat.

Er is vanaf 060404 geen structuur bij het vaststellen van verlof voor de minderjarige

hetgeen ook als pedagogisch onverantwoord handelen kan worden aangemerkt waartegen de gezinsvoogd de minderjarige niet en/of onvoldoende heeft beschermd.Klacht 10.2 kort samengevat.

Er is vanaf 091004 geen rekening gehouden met het fasenplan dat de minderjarige bij de Hunneberg heeft doorlopen waardoor er sprake is van pedagogisch onverantwoord handelen.

Klagers verwijzen naar een uitspraak van het College van Advies Justitiële Kinderbescherming met Hop als gemachtigde en waarin een soortgelijke klacht gegrond werd verklaard.

Klacht 11

De gezinsvoogd stelselmatig een verkeerde voorstelling van zaken geeft waarbij bewijsbaar sprake is van tegengestelde beweringen van de gezinsvoogd over de stiefvader aantoonbaar gemaakt door twee brieven van de gezinsvoogd met elkaar te vergelijken.

1.1 Brief EEN 180105 (Norm 7.1) Op dit moment verloopt de communicatie niet goed. Het uitblijven van verlof is het grootste probleem. Om uit de impasse te komen is het mogelijk de minderjarige op te halen voor weekendverlof.

1. Brief TWEE 180105 (Norm 7.2) Het verlof lijkt steeds een struikelblok te zijn in de communicatie tussen opvoeders en hulpverlening. Om uit de impasse te komen mag Reinier het weekend naar huis.

2. Brief 040305 Vanaf kerst 2004 ……De inhoud van de gesprekken ging in de meeste gevallen erover dat u Reinier weer zo snel mogelijk thuis wil laten wonen.

De klacht betreft dus tegengestelde beweringen van de gezinsvoogd waardoor er geen structuur in het werk van de gezinsvoogd aanwezig is.

Klacht 12.

De klacht betreft de brief van 18 januari 2005 van gezinsvoogd J. Banen aan de moeder.

Citaat: “Op dit moment verloopt de communicatie niet goed en is er een verschil van mening over tal van zaken. Het uitblijven van het verlof is het belangrijkste probleem.

1. De gezinsvoogd in de onderhavige zaak pedagogisch onverantwoord heeft gehandeld door de minderjarige over de periode 190404 tot 200105 MAAR EEN DAG VERLOF TOE TE STAAN!

2. De gezinsvoogd ten onrechte niet in staat is gebleken naar zijn eigen rol te kijken waardoor de communicatie tussen klagers en

Klacht 13.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 19 oktober 2004 is er GEEN behandelingsplan met bovengenoemde klagers besproken.

Klacht 14.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 19 oktober 2004 is er GEEN behandelingsplan aan bovengenoemde klagers toegestuurd.

Klacht 15.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 2 maart 2005 is er GEEN PLAN gemaakt, met bovengenoemde klagers besproken of aan bovengenoemde klagers toegestuurd.

Klacht 16.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 2 maart 2005 is er GEEN EVALUATIERAPPORT gemaakt, met bovengenoemde klagers besproken en/of aan bovengenoemde klagers toegestuurd.

Klacht 17.

Vanaf het moment dat Reinier werd opgesloten tot 2 maart 2005 is er WEL een indicatie besluit genomen, maar dit indicatie besluit is NIET met bovengenoemde klagers besproken en/of aan bovengenoemde klagers toegestuurd.

Klacht 18.

1. De klacht betreft het PLAN gemaakt op 030305 dat niet met klagers is besproken.

2. Gezinsvoogd Banen ten onrechte op pagina 3 van zijn plan gedateerd 3 maart 2005 schrijft dat het plan niet met betrokkenen besproken kan worden omdat zij geen contact met de gezinsvoogd willen. Vast staat immers blijkens de brief van diezelfde gezinsvoogd Banen dat moeder en stiefvader op 11 maart zijn uitgenodigd om met de gezinsvoogd te spreken. Niet valt in te zien waarom deze gezinsvoogd geen week kon wachten met het verzenden van zijn stukken aan de kinderrechter om zijn stukken met klagers te bespreken.

Uit niets blijkt dat de gezinsvoogd iets heeft ondernomen om zijn plan(nen) met de minderjarige te bespreken.

Klacht 19.

De klacht betreft EVALUATIERAPPORT gemaakt op 030305 dat niet met klagers is besproken.

Klacht 20.

Bron. 060404-060704 Machtiging gesloten plaatsing 103411/2004 FGH/RM KIR HIJINK

De gezinsvoogdes mevrouw E. Zijlmans ten onrechte de kinderrechter heeft toegezegd dat er op de Hunnerberg al een start gemaakt kan worden met “behandeling” terwijl er vanaf 060704 tot 020305 nog geen start gemaakt is met de behandeling. Onderbouwing zie andere klachten over behandelplan.

Klacht 21.

060704-060405 Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de Jhv

Norm kinderrechter F.G. Hijink

voor verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling Gevaar 1. De situatie drie maanden geleden erg uit de hand is gelopen.

Gevaar 2. De minderjarige kan, ook binnen de JJI (Hunnerberg) nog erg agressief reageren waarneer hij wordt uitgedaagd.

Gevaar 3. De minderjarige kan, ook binnen de JJI (Hunnerberg) nog erg agressief reageren waarneer hij wordt uitgedaagd, een dergelijke situatie zal in de thuissituatie kunnen ontstaan.

Gevaar 4. De minderjarige kan, ook binnen de JJI (Hunnerberg) nog erg agressief reageren waarneer hij wordt uitgedaagd, een dergelijke situatie zal in de thuissituatie kunnen ontstaan. Het risico dat de minderjarige in zijn oude gedrag terugvalt is te groot.

Gevaar 4. Buiten de JJI (Hunnerberg) kan de minderjarige geen structuur geboden worden waar hij baat bij heeft.

Gevaar 5. Buiten de JJI (Hunnerberg) kan de minderjarige geen start maken met de behandeling

Gevaar 6. Buiten de JJI (Hunnerberg) kan de minderjarige geen start maken met uitvoering advies PO

De gezinsvoogd ten onrechte in zijn

PLAN

EVALUATIERAPPORT

niet onderbouwd heeft aangegeven waarom een of meer van deze gevaren WEL of NIET aanwezig zijn.

Een of meer van deze gevaren na 060704 niet met klagers heeft besproken.

Niet en/of onvoldoende onderbouwd heeft aangeven hoe deze gevaren kunnen worden weggenomen.

Klacht 22.

Inleiding.

De norm voor de WILLIAM SCHRIKKER GROEP om op 3 maart 2005 de kinderrechter om NOG EEN JAAR

Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de JhvNorm 1. Voor 060404 luistert de minderjarige niet aan zijn moeder en stiefvader

Norm 2. Voor 060404 laat de minderjarige regelmatig agressief gedrag zien in de thuissituatie en op straat.

Norm 3. Voor 060404 had de minderjarige een zwakke agressieregulatie

Norm 4. Voor 060404 heeft de minderjarige een aantal delicten op zijn naam staan

Norm 5. Voor 060404 had de minderjarige geen inzicht in zijn problematiek

Norm 6. Voor 060404 functioneert de minderjarige op zwakbegaafd niveau

De norm voor de WILLIAM SCHRIKKER GROEP om op 3 maart 2005 de kinderrechter om NOG EEN JAAR

Verlenging machtiging gesloten uithuisplaatsing in een internaat voor zeer intensieve behandeling als bedoeld in artikel III lid 1 Bijlage Wet op de JhvDe Stichting is tevens van oordeel dat de uithuisplaatsing gedurende dag en nacht in een justitiele inrichting in het belang van de verzorging en opvoeding van bovengenoemde minderjarige of tot onderzoek van zijn/haar geestelijke of lichamelijke gesteldheid noodzakelijk is en vereist is wegens ernstige gedragsproblemen van de minderjarige.

Bron pagina 2. Verzoek aan kinderrechter.

Klacht. De Stichting ten onrechte gronden van voor 060404 gebruikt om de minderjarige nog een jaar op te sluiten.

Klacht. De Stichting ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feit dat de minderjarige al een jaar lang op verzoek van de stichting is opgesloten met slechts een dag verlof.

Klacht. De Stichting ten onrechte geen rekening heeft gehouden met gegevens uit het heden en alleen maar afgaat op gegevens uit het verleden waarbij de Stichting bovendien geen rekening heeft gehouden met pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige zodat in deze klacht verder is omschreven en is onderbouwd.

Klacht 23 tegen het PLAN van de Stichting gedateerd 030305

1. Het plan maakt ten onrechte geen duidelijk verschil tussen gegevens uit het heden en verleden.

2. Het plan maakt ten onrechte geen melding welke gegevens van welke derden zijn overgenomen en welke gegevens wordt nagepraat.

3. Het plan maakt geen melding waar en wanneer de minderjarige het plan heeft gezien en met de minderjarige is besproken.

4. Het plan is PEDAGOGISCH ONVERANTWOORD OPGESTELD door de Stichting omdat er geen stappenplan is gemaakt en de stichting de minderjarige UITZICHTLOOS wil laten opsluiten in een gesloten inrichting. Zie verdere onderbouwing met de geformuleerde klachten.

5. Kinddoelen voor korte termijn. De Stichting blijft ten onrechte de kinddoelen voor de korte termijn herhalen.

6. Ouderdoelen. De Stichting ten onrechte de ouderdoelen vermeld. Onderbouwing deze klachtzaak.

7. De Stichting de minderjarige NOG EEN JAAR OP WIL SLUITEN voor “behandeling”. Terwijl de minderjarige al een jaar is opgesloten voor “behandeling”. Op geen enkele manier wordt gemotiveerd onderbouwd waarom het voor de “behandeling” nodig is de minderjarige nog een jaar op te sluiten.

8. Dit is onjuist. Stiefvader en moeder willen geen gesprekken.

De Stichting spreekt zichzelf hier ook aantoonbaar tegen met de bewering “Wel is telefonisch een en ander toegelicht”. De brieven die in deze klacht vermeld worden wegens het ontbreken van de juridisch juiste beroepsmogelijkheden. Het gesprek op 11 maart 2005.

9. Dit is onjuist. Het plan kan niet met betrokkenen besproken worden aangezien zij geen contact willen met de gezinsvoogd. Zie gesprek 11 maart 2005.

10 Het PLAN van de Stichting is zeer negatief over de minderjarige en zeer eenzijdig in negatieve zin opgesteld. Opvallend daarbij is daar en niets positiefs bijvoorbeeld uit de verblijfsrapportage Hunnenberg wordt gemeld.

11.Betreft Het PLAN

De Stichting gegevens van derden niet herkenbaar van elkaar gescheiden in de rapportages vermeld.

De Stichting gegevens van derden en de mening van de medewerker(s) niet herkenbaar van elkaar gescheiden in de rapportages vermeld.

12. De medewerkers van de Stichting hebben hun PLAN NIET OBJECTIEF opgesteld door alleen maar negatieve zaken te vermelden uit het verleden en geen positieve zaken uit het heden. Onderbouwing Verblijfsrapportage Hunnenberg De medewerkers van de Stichting ten onrechte geen rekening hebben gehouden met het faseplan bij de Hunnerberg dat de minderjarige heeft doorlopen waardoor er sprake is van pedagogisch onverantwoord handelen jegens de minderjarige.

Er wordt expliciet verzocht dit PLAN ONVERWIJLD TERUG TE HALEN bij de kinderrechter om er in het PLAN aantoonbaar sprake is van misleiding van de kinderrechter.

Klacht 24. Klacht tegen het evaluatierapport van de Stichting gedateerd 030305

Feitelijke gebeurtenissen gedurende de afgelopen periode 040403-030305

De complete klacht tegen de Stichting wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Uit de opsomming van feitelijke gebeurtenissen blijkt dat:

Bijna een jaar na de OTS en het opsluiten van de minderjarige er een eerste plan is gemaakt door de Stichting in strijd met wetgeving.

– 5 augustus 2004. Op de Hunnerberg wordt het verlof van Reinier besproken in het team. Zij sturen het advies naar de jeugdbeschermer. ER ZAL OPBOUW IN HET VERLOF ZITTEN!

Daar is niets van terechtgekomen, integendeel ook hier is sprake van pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige.

– oktober 2004 De hunnenberg en de jeugdbeschermer besluiten het verlof van Reinier niet meer te koppelen aan het gedrag van Reinier. Begin oktober start daardoor het verlof van Reinier.

Daar is niets van terechtgekomen, integendeel ook hier is sprake van pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige.

11 oktober 2004. De jeugdbeschermer stuurt de afsluitrapportage van de Hunnenberg naar Rentray en niet naar de moeder/stiefvader. Uit niets blijkt dat zij de afsluitrapportage of een andere rapportage hebben ontvangen of dat dit met hen is besproken.

Uit het checken van de feitelijke gebeurtenissen blijkt dat er vanaf het opsluiten van Reinier tot 11 maart 2005 nimmer met moeder en stiefvader een behandelplan is besproken en/of hun inzichten in het behandelplan kenbaar zijn

Klacht 25.

Indicatierapport, indicatiebesluit en andere rapporten.

De Stichting aan klager ten onrechte:

1 conceptrapporten niet minimaal een week voor inzagegesprek aan klager heeft gestuurd.

2 conceptrapporten niet met klager tijdens een inzagegesprek heeft besproken.

3 de inzichten van klager niet en/of onvolledig in rapporten heeft vermeld voor het rapport werd voltooid.

4 rapporten naar derden heeft gestuurd zonder in het rapport de inzichten van klager te vermelden.

5 inzage compleet dossier voor het inzagegesprek heeft geweigerd.

6 geen afschrift gegevens geautomatiseerde bestand/zaaksadministratie die over klager zijn

opgeslagen heeft gekregen voor verificatie op juistheid van deze gegevens.

7 geen afschrift compleet contactjournaal medewerker(s) heeft gekregen 

8. geen afschrift inschrijving Stichting bij Kamer van Koophandel en afschrift van statuten heeft

gekregen.

9. waardoor klager ten onrechte niet en/of onvoldoende in staat is (geweest) de juiste

juridische naam en andere relevante gegevens van de Stichting op juistheid te controleren.

10waardoor klager ten onrechte niet en/of onvoldoende in staat is (geweest) om controleren of de naam die de Stichting gebruikt op haar briefpapier en in documenten in overeenstemming is met de inschrijving KvK.

11waardoor klager ten onrechte niet en/of onvoldoende in staat is (geweest) om te controleren

of de naam van de Stichting in overeenstemming is met de naam vermeld in beschikkingen rechter.

12 geen afschrift compleet (concept)behandelplan heeft gehad.

13 geen afschrift van het HVP-formulier dat als leidraad is gebruikt in casu heeft gekregen.

14 Klager is van oordeel dat klager bij het eerste contact met de instelling op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de Stichting. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij klager is terzake een direct belang aanwezig.

Klacht 26.

1 De Stichting ten onrechte geen en/of onvoldoende informatie heeft verstrekt over de financiële consequenties van de kinderbeschermingsmaatregel.

2 De Stichting ten onrechte geen en/of onvoldoende hulp en steun heeft verstrekt m.b.t. het oplossen

van problemen die verband houden m.b.t. de financiële consequenties van de kinderbeschermingsmaatregel.

3 De Stichting klager ten onrechte bij aanvang van de maatregel geen overzicht heeft verstrekt met een lijst van zaken die wel of niet bij de Stichting in rekening kan worden gebracht

Klacht 28.

De klacht betreft de frequentie van contacten tussen klager en medewerker(s) en wijze waarop deze contacten plaats hebben gevonden.

De gezinsvoogd heeft de minderjarige te weinig bezocht

Klacht 29.

De klacht betreft leerdoelen op lange termijn.

1. De Stichting ten onrechte geen leerdoelen voor de lange termijn met klager heeft besproken.

2 De Stichting ten onrechte geen lijst met leerdoelen korte termijn aan klager heeft uitgereikt.

Klacht 30.

Betreft klacht over zaken m.b.t. terugkeer van de minderjarige naar huis

1. De Stichting ten onrechte heeft geweigerd klager te adviseren wat klager moest doen om de minderjarige naar huis terug te laten keren.

2. De Stichting ten onrechte niet heeft toegewerkt naar terugkeer van de minderjarige naar klager thuis.

3. De Stichting ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het belang van het andere kind Izaack uit het gezin om contact met de minderjarige te onderhouden

Klacht 31.

Namens Bureau Jeugdzorg staat in de stukken. Beklaagden ten onrechte geen informatie aan klagers hebben gegevens wat de juridisch status is van Bureau Jeugdzorg waarna in de stukken wordt verwezen. Aan klagers geen stukken zijn toegestuurd gelinkt aan Bureau Jeugdzorg. Ook in de feitelijke weergave geen communicatie tussen de stichting en Bureau Jeugdzorg is opgenomen.

Klager is van oordeel dat klager bij het eerste contact met de instelling op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de Stichting. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij klager is terzake een direct belang aanwezig.

Klacht 31.

Indicatie rapport, indicatiebesluit staat in de stukken. Beklaagden ten onrechte geen informatie aan klagers hebben gegevens wat de juridisch status is van Indicatie rapport, indicatiebesluit waarna in de stukken wordt verwezen. Aan klagers geen stukken zijn toegestuurd gelinkt aan Indicatie rapport, indicatiebesluit Ook in de feitelijke weergave geen communicatie tussen de stichting en Indicatie rapport, indicatiebesluit is opgenomen.

Klager is van oordeel dat klager bij het eerste contact met de instelling op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de Stichting. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij klager is terzake een direct belang aanwezig.

Klacht 32.

Inleiding met document “Mededeling voorwaardelijke veroordeling”

Klacht.

De minderjarige heeft een voorwaardelijke veroordeling opgelopen drie maanden jeugddetentie.

De minderjarige zit nu bijna een jaar opgesloten en de stichting wil de minderjarige nog een jaar laten opsluiten. Er is sprake van pedagogisch onverantwoord handelen van de Stichting jegens de minderjarige door die minderjarige met een voorwaardelijke veroordeling drie maanden jeugddetentie vervolgens toch een jaar op te laten sluiten en vervolgens opnieuw een verzoek in te dienen de minderjarige nog eens een jaar op te laten sluiten.

De medewerkers van de stichting deze tegenstelling ten onrechte niet vermeld hebben in hun PLAN en klagers ten onrechte niet hebben uitgelegd waarom de werkwijze van de Stichting met drie maanden jeugddetentie voorwaardelijk toch twee jaar op te sluiten wel pedagogisch verantwoord is.

Klager is van oordeel dat klager bij het eerste contact met de instelling op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de Stichting. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij klager is terzake een direct belang aanwezig.

Ondergetekende,

bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van de website http://www.burojeugdzorg .nl in het bijzonder de website 298 als norm voor communicatie voor klagersdie met bijstand met Hop tegen overheden procedureel en systematisch willen procederen, de websites 12, 184, 390, en 50 als norm dat Hop in zaken met een maatschappelijk belang iets heeft bereikt, de websites 209, 298, 321, 325, 168 als norm voor de deskundigheid van Hop in klachtzaken tegen de Raad voor de Kinderbescherming, de website 55, 50 als norm voor de deskundigheid van Hop in klachtzaken tegen “jeugdzorg” en de websites 137, 51, 166, 220, 300 en de Balkenende-norm als norm voor de werkwijze van de overheid om Hop als lastige en deskundige tegenstander uit te schakelen.

Met bovengenoemde GRATIS publicaties van de heer Hop op internet heeft de heer Hop mij in staat gesteld de kennis en ervaring die de heer Hop bezit te vergelijken met andere mogelijke belangenbehartigers van burgers in klachtzaken tegen overheden waarbij de heer Hop expliciet ook hoor en wederhoor heeft toegepast. Hij vermeld op zijn website immers ook nadrukkelijk de kritiek van zijn tegenstanders. Op basis van het voorgaande heb ik besloten met de heer Hop telefonisch contact op te (laten) nemen voor het opstellen en indienen van klachtzaken met bijstand van Hop in deze klachtzaken tegen instellingen als gemachtigde en/of als vertegenwoordiger van klager in eerste aanleg en in beroepszaken.

Indien u onverhoopt, ondanks bovengenoemde onderbouwing op basis van feiten, toch bezwaar heeft tegen de bijstand van de heer Hop als mijn belangenbehartiger dan verzoek ik u dit onverwijld in een schriftelijke beslissing met vermelding van alle namen van de commissieleden die dit besluit hebben genomen aan mij kenbaar te maken met vermelding van de juridisch juiste beroepsmogelijkheden.

Mevrouw xxxxxxxxxxxx Purmerend

de moeder belast met het gezag

ANDRE FLEERE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

de stiefvader niet belast met het gezag

De minderjarige:

REINIER

, geboren te Mariano, Cuba 280589Gesloten uithuisplaatsing minderjarige JJI

191004- heden Rentray heeft een machtiging ondertekend om deze klachten namens hem in te dienen

Kopie verzonden naar de kinderrechter als bijlage verzoekschriften van klagers aan de kinderrechter

don’t fight whit a pitbull

Papa voor zijn kinderen….

Advertenties

Reacties zijn gesloten.