Fouten waar de william schrikker groep geen antwoord op heeft?

Purmerend:

Dreigementen van uit Jeugdzorg als gesprekken openbaar worden gemaakt…
Waar is Jeugdzorg Amsterdam zo bang voor om hun eigen gesprekken niet kenbaar te laten maken aan de samenleving.
Mag de media niet waarnemen wat er achter de schermen gebeurd bij Jeugdzorg Amsterdam dreigen en nog eens dreigen om hun eigen gesprekken te verdoezelen.

Jeugdzorg Amsterdam probeert met dreigbrieven een gesprek van de website te houden..
De gesprekken tussen ondergetekende en de medewerkster Mevrouw xxx Jeugdhulpverlener.

Wij zullen dan ook binnen kort het gesprek online zetten omdat het van essentieel belang is om de leugens die worden vermeld in het rapport aan de kaak worden gesteld.

Lees hier de brief die dreigend gestuurd werd zonder dat er ook maar een gesprek tussen ondergetekende en Jeugdzorg Purmerend die weer valt onder Jeugdzorg Amsterdam.
Alles staat nu open om alle bewijzen en fouten die Jeugdzorg Purmerend in samenwerking met Jeugdzorg Amsterdam hier binnen kort online wordt gezet.
Met als gevolgd dat Reinier vanaf 14 jaar tot op heden nog nooit Hulp heeft gehad.
We wachten dan ook de gerechtelijke stappen af om de hulpverlener en de Manager bij de rechtbank onder ede te laten verhoren.
Dan mogen ze gezamenlijk kiezen,” of zij dat doen onder de Eed of de Belofte,” zoals dat afgelopen woensdag is gebeurd met de hulpverlener van de Rentray.

 

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: a.fleere
Verzonden: donderdag 5 januari 2006 5:38
Aan: “Toos Janssen”

Onderwerp: Re: Betr.: KLACHT

Geachte Mvr. T. Janssen

Ik dank u vriendelijk voor de reactie op mijn email en heb een paar vragen voor u om mij klachten beknopt te kunnen samenvatten.

Vraag 1: Waarom is voor u stichting email niet rechtsgeldig , en waar moet volgens u een email wel rechtsgeldig aan voldoen om wel serieus te worden genomen.

Gaarne u motivatie in woord of schrift wat u als deskundige van de klachtencommissie goed kan onderbouwen hoe deze regel tot stand is gekomen.

Of er ook iets van terug te vinden is in de wetgeving,” Email wordt niet erkend als bezwaarschrift volgens art????????????

Vraag 2: Helaas is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze in behandeling te nemen, daar hij niet is ondertekend.

U bent met de klachtenregeling op de hoogte.

Ik citeer een stukje tekst waarin u vermeld:uw klacht op deze wijze in behandeling te nemen.Ik neem aan dat u de klacht goed gelezen heeft u gaf mij advies deze beknopt samenvatten

Ik nodig u uit als Reinier deze brief geschreven had,” of u dan ook de zelfde informatie had gegeven,” beschreven in deze email.

Om het beknopt te houden herhaal ik deze zin maar niet, om niet in herhaling te vallen.

Verder zou ik u vriendelijk willen verzoeken om u klacht beter in een opslag overzichtelijk te maken en aantekening punten te overhandigen,” op een A4 om u klacht  te Kunnen behandelen.

Het leest ook wat voor een minderjarige wat rustiger die mee las.

Komt niet zo dringend bij hem over,” waar hij herhaaldelijk over klaagt via zijn ouders en deskundige Dhr. Hop omdat hij lichtverstandelijk gehandicapt is.

Hij dit volgens deskundige never nooit verkort op email kan krijgen met de stempel PDDNOS.

Ik bedoelde de zin : Verder zou ik u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om u klacht beknopt te willen samenvatten.

Ik heb dan ook de vraag aan u wat u bedoeld : Vriendelijk doch dringend willen verzoeken Gaarne u motivatie in woord of schrift.

De commissie zal dat ook deze keer ongetwijfeld van u vragen.
Ook ik heb hier een vraag over,” kunt u mij alvast de namen geven van de commissie.

Gaarne u motivatie in woord of schrift.

Vraag 3: Klachten die in een eerder stadium zijn behandeld, zijn overigens niet ontvankelijk. Uiteraard kunt u wel nieuwe klachten indienen bedoeld u dit met ontvankelijk.

Niet ontvankelijk

De indiener die niet voldoet aan de algemene eisen van het bezwaar- en beroepschrift, kan niet ontvankelijk worden verklaard in zijn bezwaar of beroep. De voorwaarde is wel dat hij de kans gekregen moet hebben om zijn verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen. Als een bezwaarschrift niet ontvankelijk is, heeft de inspecteur de plicht de bezwaarschrift ambtshalve toch in behandeling te nemen.

A:  Wanneer voldoet de indiener niet aan de algemenen eisen van het bezwaar en beroepschrift ,”maar wanneer voldoet hij wel aan de algemene eisen van het bezwaar en beroepschrift.

B: Hoeveel voorwaarde moet iemand hebben om de kans te  kunnen krijgen om zijn verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.

C: Als een bezwaarschrift niet ontvankelijk is .En als ik het goed begrepen hebt bedoelde u deze zin met,” niet ontvankelijk.

D: Klopt de laatste zin, heeft de inspecteur,” maar kan ook natuurlijk zijn secretaris klachtencommissie voor cliënten, want voor de wet maakt dit niet uit de plicht de bezwaarschrift ambtshalve toch in behandeling te nemen. Gaarne u motivatie in woord of schrift of wij hebben opgemaakt dat u mij bezwaarschrift heeft gelezen en ambtshalve toch in behandeling heeft genomen.

Uiteraard kunt u wel nieuwe klachten indienen.

Kunt u bekijken in de email en dossier ook in Archief materiaal eerder gedane uitspraken door de klachtencommissie of in ons gestuurde email zeker gegrond zijn verklaard. Hoeveel voorwaarde moeten ouders hebben om een kans te kunnen krijgen om hun verzuim binnen een bepaalde termijn herstellen.

Wij bedoelen daar mee de uitspraak van 8 juni 2005 van de klachtencommissie. Deze overgenomen werden op 28 juni 2005  door de voorzitter van de raad van bestuur  ONZE REF : 25430 cv/md Hoe kunnen wij u uitspraak over een oude klacht ,” samenvatten beknopt in een nieuwe klacht,” verwerken , of dit voldoet aan algemene eisen.

Gaarne u motivatie in woord of schrift.

“Ik wacht uw Motivatie af  in woord of schrift,” wat u makkelijk vindt per brief of email.zoal u beweerde :  U bent met de klachtenregeling op de hoogte.

Waarom gaat u er van uit dat wij als ouders ambtshalve op de hoogte zouden zijn van de nieuwe klachtenregeling 1 januari  2006.

Het kind in dit verhaal uit het oog wordt verloren niet hij en zijn familie  serieus voelt genomen maar meer obstakels worden opgeworpen om maar iedere keer in begrijpend taal voor de klachtencommissie beknopt te gaan uitleggen dat mensen gewoon weg niet aan hun afspraken houden. Maar dat wel ieder keer van een ander verwachten.

 

Verder zou ik u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om kennis te nemen van mijn brief .

Aan de: Bureaus Jeugdzorg

 

Bureaus Kinderrechter

 

Raden voor de Kinderbescherming

 

Ref.nr.: 25347 md/ms Diemen, 4 juli 2005

 

Betreft: Opheffen opnamestops en wachtlijst

 

Geachte heer/mevrouw,

In navolging van mijn brieven van 1 juni en 13 juni jl. wil ik u op de hoogte stellen van het volgende.

Zoals in de voorgaande brieven aangegeven is, gold er voor de gespecialiseerde Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Pleegzorg van de William Schrikker Groep een opnamestop. Dit vanwege het feit dat er geen financieringsgarantie was voor de groei van het aantal pupillen.
Intensieve overleggen met de MO-Groep en de Ministeries van Justitie en VWS de afgelopen periode hebben gelukkig geresulteerd in die financieringsgarantie.

Ik ben dan ook verheugd te kunnen melden dat de opnamestops opgeheven kunnen worden. Voor haar gehele doelgroep kan de William Schrikker Groep weer gespecialiseerde zorg bieden. De wijze van gefaseerd opheffen van de opnamestops is 1 juli jl. besproken met de MO-Groep.

Jeugdbescherming

Dat houdt in dat per heden, 4 juli 2005, voor de gespecialiseerde Jeugdbescherming geen opnamestop meer geldt. Alle nieuwe zaken worden, als het de doelgroep van de William Schrikker Groep betreft, geaccepteerd. Overdrachtszaken van na 1 juni 2005 worden op verzoek van het betreffende Bureau Jeugdzorg overgenomen. Met betrekking tot VOTS en die na 1 juni 2005 zijn uitgesproken, geldt dat de maatregel op het moment van de overgang naar OTS door de William Schrikker Jeugdbescherming kan worden uitgevoerd.

Echter, overdrachtszaken waarbij de maatregel vóór 1 juni 2005 is uitgesproken kunnen niet eerder aangenomen worden dan per 1 september 2005, met inachtneming van de reeds bestaande afspraken over overdrachtszaken. Uiteraard kan in dringende situaties nader overleg worden gevoerd.

Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de heer Bert Meijer, via nummer 020-3989777.

Jeugdreclassering

Per heden, 4 juli 2005, geldt er geen opnamestop meer voor de gespecialiseerde Jeugdreclassering. Het gestelde onder de Jeugdbescherming inzake overdrachtszaken vóór 1 juni 2005 en de uitvoering daarvan per 1 september 2005, geldt niet voor de Jeugdreclassering. Alle overdrachtszaken kunnen dus weer overgenomen worden. Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de heren Hans Knegtmans of Pleun Stehouwer, via nummer 020-3989777.

Pleegzorg Voor de gespecialiseerde Pleegzorg geldt per vandaag ook geen opnamestop meer. Dit brengt tevens mee dat voor kinderen die nu in crisispleegzorg geplaatst zijn, deze derhalve in principe opgenomen kunnen blijven in de pleegzorg.

Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de aanmeldingscommissie van de William Schrikker Pleegzorg, via nummer 020-3989777.

Specifiek voor de Bureaus Jeugdzorg geldt dat, voor zaken die de doelgroep van de William Schrikker Groep betreffen en die in zorg zijn bij de Bureaus Jeugdzorg, zij zich voor inhoudelijk advies kunnen wenden tot het Expertiseteam van het Expertisecentrum Jeugdzorg- Gehandicaptenzorg William Schrikker.

Voor vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot mevrouw Yvonne Holtzer, via nummer 06-xxxxxx.

Rest mij u te danken voor uw begrip in de afgelopen periode. Voor vragen kunt u contact opnemen met de bovengemelde personen, de u bekende contactpersonen, of mevrouw mr. Marieke Simons, Bestuurssecretaris, via nummer 020-3989777. U kunt ook uw vraag stellen aan meldpunt@wsg.nu.

Ik verzoek u vriendelijk dit binnen uw organisatie te bespreken.

Hoogachtend,

Drs. K. Verwey MMC

Voorzitter Raad van Bestuur

C.c.: Ministerie van Justitie

Ministerie van VWS

IPO

ROA

MO-Groep

Voorzieningen voor Pleegzorg

Vaste Kamercommissie Justitie en VWS Jeugdzorgbrigade Operatie JongInspectie Jeugdzorg

Advocatenkantoor Houthoff Buruma

Het betrof een klacht tegen Ref.nr.: 25347 md/ms Diemen, 4 juli 2005.

Wat wij hiermee willen aangeven dat de Voorzitter Raad van Bestuur  Drs. K.Verwey MMC keurig zijn klachten uitlegt aan de berokkende waarom zij deze zaak hebben gewonnen door een goed onderbouwd klachtenzaak met deskundige die dat vast niet  ,” op een A4 paste om de klachtzaak  te Kunnen behandelen.

U advocatenkantoor is als ik me goed heb laten voorlichten Advocatenkantoor Houthoff Burma.
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Pleegzorg van de William Schrikker Groep.
De originele klacht komt na verzending van de klacht naar de Raad op internet te staan. Zoals u weet zijn de klachtzaken bij de Raad voor de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Pleegzorg van de William Schrikker Groep u kunt ons voorbereiding stukje zien op http://www.burojeugdzorg.nl/2.htm  onder nr de tiende jeugdzorg-norm.

In Nederland sluiten wij dus een kind op in een gesloten Justitiële Inrichting waarbij het bijna een jaar duurt voordat de  gezinsvoogdij een eerste PLAN maakt terwijl in de regels staat dat dit binnen zes weken moet gebeuren.  Bron: Klacht gegrond in klachtzaak Hop

namens klagers X tegen de recidivist William Schrikker Stichting. Uitspraak

klachtencommissie juni 2005!

 

Bureaus Jeugdzorg  Bureaus Kinderrechter Raden voor de Kinderbescherming

Ministerie van Justitie Ministerie van VWS IPO

ROA MO-Groep Voorzieningen voor Pleegzorg Vaste Kamercommissie Justitie en VWS  Jeugdzorgbrigade Operatie Jong Inspectie Jeugdzorg Advocatenkantoor Houthoff Buruma Journalistiek openbaar.

Ik verwijs u naar de volgende website stukken

http://www.burojeugdzorg.nl/134.htm

Websites 428 tot en met 440 al geheel of gedeeltelijk heeft opgevolgd.

U kunt nr 134 vervangen door nrs 428 t/m 440.

http://www.burojeugdzorg.nl/185.htm

http://www.burojeugdzorg.nl/98.htm

Kijkt u dan ook even aandachtig of deze klachten afhandeling rechtsgeldig is van boven tot beneden pagina ,of ze zijn ondertekend door de klagers.

Vergeet niet even de originelen pdf documenten te open of handtekening nou echt belangrijk is.

Had dit pdf uitleg naar de commissie de klacht beknopt te willen

samenvatten.

 

U heeft dit de vorige keer op verzoek van de klachtencommissie gedaan, de commissie zal dat ook deze keer ongetwijfeld van u vragen

 

We sluiten af met de zin waar we mee zijn begonnen om zo de cirkel van de netwerken te sluiten.

 

Waarom is voor u stichting email niet rechtsgeldig , en waar moet volgens u een email wel rechtsgeldig aan voldoen om wel serieus te worden genomen.

Ik wacht uw brief af waarna ik de procedure in werking zet.

—– Original Message —–

From: “Toos Janssen”

To: <a.fleere>

Sent: Wednesday, January 04, 2006 1:54 PM

Subject: Betr.: KLACHT

 

 

Geachte heer Fleere,

Ik geb uw e-mail ontvangen. Helaas is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze in behandeling te nemen, daar hij niet is ondertekend. U bent met de klachtenregeling op de hoogte.

Verder zou ik u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om uw klacht beknopt te willen samenvatten. U heeft dit de vorige keer op verzoek va de klachtencommissie gedaan, de commissie zal dat ook deze keer ongetwijfeld van u vragen. 

Klachten die in een eerder stadium zijn behandeld, zijn overigens niet ontvankelijk. Uiteraard kunt u wel nieuwe klachten indienen.

Ik wacht uw brief af waarna ik de procedure in werking zet.

In de hoop u voldoende te hebben geinformeerd,

met vriendelijke groet,

Mw. T. Janssen

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.12/220 – Release Date: 3-1-2006

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.12/220 – Release Date: 3-1-2006

Advertenties

Reacties zijn gesloten.