Stads partij Purmend heeft de oplossing..

http://www.stadspartijpurmerend.nl/welzijn/stadspartij-verminder-aantal-bestuurslagen-in-jeugdzorg

BertMeulenbergPurmerendLeer van fouten in het verleden

Bij het overhevelen van de jeugdzorg is het zaak om van de gemaakte fouten in het verleden  te leren,”  vindt Stadspartijraadslid Bert Meulenberg (foto). “Zet niet voor ieder probleem een aparte hulpverlener in. Maak gebruik van een gezinsmanager per gezin, ook als er meerdere problemen in één gezin spelen. Het komt nu nog regelmatig voor dat er meerdere hulpverleners bezig zijn om één probleemgeval te begeleiden. Het gevolg is dat de hulpverleners vaak van elkaar niet weten wie wat doet. Het inzetten van een gezinsmanager kan dit probleem tot nul reduceren. Als er dan een specialist moet worden ingeschakeld, gebeurt dat onder de verantwoording van de gezinsmanager. Deze houdt het dossier onder zijn beheer en heeft in alles de eindverantwoordelijkheid.”

Gezinsmanagers

In Amsterdam worden met oog op de toekomst 700 gezinsmanagers opgeleid. “Of jeugdzorg in de huidige vorm wordt voorgezet als de gemeente jeugdzorg gaat beheren is niet belangrijk. De nu in opleiding zijnde gezinsmanagers zijn beschikbaar als de jeugdzorg onder de verantwoording komt van de gemeenten. Dat is van groot belang voor de kinderen, die daarop zijn aangewezen.” In het rapport “Van Klein naar Groot” van de ‘Commissie Zorg om Jeugd’ geeft  Rene Paas aan dat Centra voor Jeugd en Gezin alleen zin hebben als er achter de voordeur de versnippering en verkokering wordt aangepakt. Deze commissie pleit voor het in leven roepen van een pedagogische huisarts. Verder word in het rapport aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk moeten worden voor het budget van gespecialiseerde zorg. Koppeling van preventies moet resultaatverhogend werken zodat dit direct doorwerkt in de portemonnee van de gemeenten.

Bestuurslagen en geldstromen

Momenteel zijn drie bestuurslagen actief in de jeugdzorg. “Het verminderen van het aantal bestuurslagen moet de druk op het speelveld verminderen. Ook het aantal geldstromen moet worden aangepakt. Bij dit alles is het zaak dat de bescherming van het kind, tegen zichzelf maar ook tegen ouderen, centraal blijft staan. Het is van groot belang dat gemeenten zich nu al verdiepen in wat er over enkele jaren op hun afkomt. Zeker voor kleinere gemeenten zal het zaak zijn om samenwerking te zoeken. Het is voor een kleine gemeente ondoenlijk om alles zelf te gaan uitvoeren. Op de atriumlezing in Den Haag werd een ondergrens genoemd van gemeenten met  100.000 inwoners. Vanaf dat aantal is het haalbaar om de uitvoering zelf ter hand te nemen volgens de experts.”

Samenwerkingsverbanden

Uitgaande dat Purmerend ongeveer 80.000 inwoners telt zal er een keuze moeten worden gemaakt. Een samenwerkingsverband aangaan met één of meer omliggende gemeenten of gebruik maken van de al reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Stadsregio of het ISW.

Mevrouw xxxx

Wij wachten u reactie af

Met vriendelijke groet,

André

Advertenties

Reacties zijn gesloten.