Breaking news: Jeugdzorg moet gegevens verstrekken.

Purmerend:

Vandaag Breaking News:

deskundige ouders die al jaren lang proberen inzicht te krijgen in de geldstroom Jeugdzorg krijgen gehoor.
De ouders vroegen zich altijd af waarom moesten kinderen overgeheveld worden naar de zorgverzekering van de Jeugdzorg en de William Schrikker Groep?


Wanneer de ouders de medische gegevens op vroegen bij de instellingen, die waren ingediend door de Jeugdzorg en William Schrikker Groep bij de zorgverzekeraas werden deze gegevens nooit afgegeven.

“Ik Citeer:

Verzekeringen algemeen

Ziektekostenverzekering

Alle kinderen dienen verzekerd te zijn tegen ziektekosten.

Omdat bij de zorgverzekering van de biologische ouders, de kinderen gratis zijn meeverzekerd, wordt ervan uit gegaan dat alle kinderen ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Soms vinden pleegouders het handiger als hun pleegkind verzekerd is via hun eigen polis. In dat geval kan in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers de verzekering omgezet worden naar de verzekering van de pleegouders (dit kan per 1 januari van een nieuw kalender jaar). De wettelijke vertegenwoordiger (doorgaans de biologische ouders) moeten daarmee akkoord gaan.

Als een pleegkind niet verzekerd blijkt op het moment dat het in een pleeggezin geplaatst wordt, kan hij/zij alsnog verzekerd worden door de pleegouders vanaf het moment dat het pleegkind op het adres van de pleegouder wordt bijgeschreven. Dit kan alleen met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Mochten pleegouders dit niet willen dan kunnen de justitieel geplaatste kinderen verzekerd worden via Bureau Jeugdzorg.
Als door onwelwillendheid of onvermogen van de wettelijke ouders een kind niet verzekerd is of dreigt te raken, dan wordt daar op maat een oplossing voor gezocht in samenspraak met BJz.

Basisverzekering

De basisverzekering voor ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten.
De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis. Daarom geldt voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico en no-claimregeling.

Jeugdigen van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.

Kinderen moeten worden verzekerd door de wettelijke vertegenwoordigers.
Voor pleegkinderen betekent dit doorgaans:
– Bij een vrijwillige plaatsing -> de ouder(s)
– Bij een ondertoezichtstelling (OTS) -> de ouder(s)
– Bij voogdij -> Bureau Jeugdzorg
– Als pleegouders de pleegoudervoogdij hebben -> de pleegouders

Aanvullende verzekering
Het afsluiten van een aanvullende verzekering op de zorgverzekering (basisverzekering) is niet wettelijk verplicht. In bijna alle gevallen wordt een dergelijke verzekering wel afgesloten.

De kosten van een dergelijke aanvullende verzekering worden bij een justitiële plaatsing betaald door Bureau Jeugdzorg. Bij een vrijwillige plaatsing zijn de ouders van het kind verantwoordelijk voor de basis- en de aanvullende verzekering. Wel is het mogelijk om in overleg met de ouders het kind te laten bijschrijven op de verzekering van het pleeggezin.

Voor justitieel geplaatste pleegkinderen

Het uitgangspunt bij justitieel geplaatste kinderen is ook dat zij verzekerd zijn tegen ziektekosten op het moment dat zij, middels een kinderbeschermingsmaatregel onder (gedeelde) zorg van Bureau Jeugdzorg worden geplaatst. Deze verzekering is gratis. Er wordt van uitgegaan dat er voor hen een basisverzekering en een aanvullende verzekering is afgesloten.
De kosten voor de aanvullende verzekering zijn voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers (meestal zijn dit biologische ouders).

Het komt ook voor dat deze wettelijke vertegenwoordigers zelf niet verzekerd blijken te zijn, officieel niet in Nederland woonachtig zijn of de verzekering ondertussen hebben beëindigd.

In die situaties kan het pleegkind meeverzekerd worden via de pleegouders. Mochten de pleegouders dit geen gewenste situatie vinden dan kan Bureau Jeugdzorg een verzekering afsluiten bij de VGZ. Zie hierover de financiële wegwijzer voor pleegouders van BJz.

De kosten voor de aanvullende verzekering, die door de pleegouders worden gemaakt, worden vergoed door het Bureau Jeugdzorg. Zie hierover de financiële wegwijzer voor Pleegouders van BJz.

Met ingang van 1 januari 2007 kunnen pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) voor aanvullende ziektekosten verzekerd worden via Bureau Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld, het zogenaamde pakket C.
VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende verzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. De aanmelding voor de aanvullende verzekering loopt via Bureau Jeugdzorg.

Voor vrijwillig geplaatste pleegkinderen

Pleegkinderen die met instemming van de biologische ouders zijn geplaatst in een pleeggezin worden geacht te zijn meeverzekerd met de biologische ouders. Ook de aanvullende verzekering en de kosten van een dergelijke verzekering, komen voor rekening van de biologische ouders.

Als de biologische ouders instemmen met het omzetten van de verzekering naar de polis van de pleegouders, kan de verzekering per 1 januari van een nieuw kalenderjaar worden omgezet. Deze omzetting en verzekering zijn gratis.

In uitzonderlijke situaties komt het voor dat kinderen met instemming van de biologische ouders in een pleeggezin wonen, deze ouders geen verzekering of aanvullende verzekering voor de kinderen hebben afgesloten en een verzekering via de polis van de pleegouders niet tot stand kan komen. In een dergelijke situatie zal de pleeggezin begeleider in overleg met BJz tot een oplossing komen.

Dat is natuurlijk vreemd want de Jeugdzorg en de William Schrikker Groep houden van Transparantie alles moet centraal staan is hun motto?
De ouders gingen steeds meer samen werken met elkaar, en kwam tot de conclusie dat  steeds de zelfde werkpatroon van de instellingen naar boven kwamen.,
Mensen dit is het al waard om van uit de politiek een grondig onderzoek te doen naar de Geldstroom van de Jeugdzorg en de William Schrikker Groep.
Want wat is de reden dat ze de indicatie besluiten niet zichtbaar maken voor de ouders  om zo toch de jeugdzorg te kunnen verkopen?
Dat overkwam de Gezinsvoogden van de William Schrikker Groep die te laat was met het indienen van de indicatiebesluit bij de Rechtbank Haarlem.
Dat was toch wel vreemd te noemen?

De Minderjarige jongen waar het over gaat wel twee jaar wordt opgesloten door de Kinderrechter, terwijl de procedure Wet op de Jeugdzorg niet was uitgevoerd?
Want wat nu als de Zorgverzekeraar het plan van aanpak afgekeurd had?
Dus inhoudelijk wat de Gezinsvoogd opvoerde in de Rechtbank was dus niet getoetst door Jeugdzorg Amsterdam en hoe kon de gezinsvoogd de Rechtbank overtuigen dat de Minderjarige was onderzocht?
Stond in deze zaak de uitslag al vast was de wedstrijd al gespeeld achter gesloten deuren zonder publiek?

Beste Mensen ja de wedstrijd was al gespeeld pas veel later zie je het spelletje hoe deze wordt gespeeld, telkens weer wordt dit spelletje gespeeld omdat er miljarden te verdienen is aan kinderen.
Politiek heeft al zoveel signalen gekregen van uit het volk, de Media en kijken de andere kant op.

wij als ouders zien niet het verschil Dhr. Tofik Dibi,” een motie kinderpardon aangenomen, of dat een motie wordt aangenomen dat kinderen niet onrechtmatig mogen worden opgesloten.

Wanneer kunnen we van GroenLinks tegen gas verwachten sluit geen kinderen meer op in Jeugdgevangenissen?

Wordt vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.