Wat verdiend een bestuurslid van de William Schrikker Groep?

Purmerend:

Wat verdiend een Bestuurslid bij de William Schrikker Groep?

Janny Nab (Bron foto: Telegraaf.nl)

Papiergeld close up op wit. Een miljoen euro op de rekenmachine Stockfoto - 4422123

De William Schrikker Groep deed nog al geheimzinnig over wat het salaris is van een bestuurslid?
Dus per toeval stuiten we op een advertentie wat het salaris is van de Bestuursleden! Welke Bestuurslid is er opgestapt, wat is daar de reden van? Het kan ook zo zijn dat ze gaan uitbreiden vanwege meer kinderen die worden aangeleverd!

Nu zien we ook dat Mvr. Janny Nab cliëntenambassadeur onderdeel blijft van het bestuur?
Daarvoor was ze Directeur Jeugdbescherming onder leiding van Karel Verweij. Zij was verantwoordelijk voor Reinier, onder haar bewind werd een onbevoegd indicatiebesluit even snel in elkaar gezet door de lachende scheerkwast Jasper Banen kunstschilder en tevens Gezinsvoogd met medewerking van hun maatjes, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Waar geen beroepsmogelijkheden meer tegen over open stonden?

De indicatiebesluit moest worden afgegeven door het CIZ maar de lachende scheerkwast Jasper Banen kunstschilder en tevens Gezinsvoogd was net te laat voor de aanvraag en merkte dat de ouders waren afgewezen voor Hulp aan Huis,” door het CIZ die in de beschikking aangaf dat Reinier niet “Licht verstandelijk gehandicapt” (was) in de zins van het woord.
Mede daardoor kreeg de gezinsvoogd kunstschilder lachende scheerkwast Jasper Banen geen indicatiebesluit van het CIZ, maar regelde hij het snel tegen de Wet op de Jeugdzorg artikel 5 in bijzijn van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

Hoe was het dan toch mogelijk dat er vlak daar achter een indicatiebesluit werd afgegeven door (BJAA) Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, terwijl daarvoor op papier Reinier niet voor kwam in het computer Systeem van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam mede uitgezocht door de ouders.

Als we dan de functieomschrijving hieronder goed tot ons nemen,” wie is er dan verantwoordelijk, ” wie controleert het proces jegens de kinderen?
Deze worden uitgevoerd door de Gezinsvoogden die een leugen rapport in elkaar zetten omdat deze nooit onder ede komen te staan tijdens de civiele procedure in de rechtszaak.
Dit is toegegeven op tape, dat de Hulpverlening niet aan waarheidsvinding hoeft te doen. Nu mag jij als ouders proberen het leugenrapport te ontkrachten.
Ouders die daar geen ervaring mee hebben, staan tijdens de rechtszitting met hun kiezen op elkaar. Vaak ontbreekt het aan dossiervorming, veel advocaten laten het ook achterwegen om niet alles boven water te krijgen.
Kind en ouders hebben recht op een eerlijk proces. Daar schort het vaak aan omdat leugens die vermeld staan in het rapport als een virus blijft rondzingen.

Vacature Manager Bestuursbureau

Plaats

Diemen (Noord-Holland)

Branche

Zorg

Organisatie & context William Schrikker Groep, Diemen

De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijk werkende en innovatieve instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Zij richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. Dat doet zij al 70 jaar. De William Schrikker Groep telt circa 1.000 medewerkers met een exploitatiebudget van € 80 miljoen. Het hoofdkantoor van de WSG zit nu nog in Diemen, maar verhuist deze zomer naar Amsterdam Zuidoost. De dienstverlening vindt plaats binnen de regio’s, waarbij de hulpverleners van huis uit werken. Om de komende stelselwijzigingen in de jeugdzorg en de AWBZ op te vangen focust de WSG zich de komende jaren op het ontwikkelen van een goede gestructureerde samenwerking in de keten, strategische innovatie en het blijven aanbieden van specialistische hulp.

BESTURINGSMODEL EN MANAGEMENTSTRUCTUUR
De Stichting William Schrikker Groep heeft gekozen voor een juridische structuur met een moederstichting en vijf RVE’s: jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, expertisecentrum en servicecentrum. Elk van de RVE’s draagt een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het realiseren van de overeengekomen inhoudelijke en beleidsmatige doelstellingen en bijbehorende begrotingen (resultaatverantwoordelijkheid) die met behulp van jaarplannen en prestatieafspraken met de bestuurder worden vastgelegd. De Raad van Bestuur is éénhoofdig onder toezicht van een Raad van Toezicht, waarbij gewerkt wordt volgens de Zorgbrede Governance Code.

Voor wat betreft de financiering en beleidsafspraken heeft de William Schrikker Groep met veel partijen te maken, waarbij justitie en provincies (met de stadsregio Amsterdam als penvoerder) op dit moment de meest belangrijke zijn.

Strategisch overleg binnen de William Schrikker Groep vindt plaats in het bestuur-directieoverleg (BDO). Hierin hebben de bestuurder en de directeuren van de RVE’s zitting; controller, hoofd Communicatie, hoofd P&O, manager Servicecentrum, kwaliteitscontroller en de manager Bestuursbureau vervullen een adviesrol voor het bestuur-directieoverleg.

De William Schrikker Groep kent een ondernemingsraad met een aantal onderdeelcommissies, waarbij de bestuurder het overleg voert met de ondernemingsraad; de betrokken directeuren voeren het overleg met de desbetreffende onderdeelcommissie. Daarnaast is er een cliëntenraad en een pleegouderraad. Het overleg met de pleegouderraad is gemandateerd aan de directeur Pleegzorg.

Functie Manager Bestuursbureau

De manager Bestuursbureau geeft leiding aan het Bestuursbureau, participeert in het directiesecretarissen-overleg van de RvE’s en het stafoverleg met de bestuurder. Bij het stafoverleg met de bestuurder zijn naast een afvaardiging van het Bestuursbureau tevens aanwezig het hoofd Communicatie en het hoofd P&O. Het Bestuursbureau bestaat uit de volgende professionals: de financial controller, de Kwaliteitscontroller, de cliëntenambassadeur, de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad en het Bestuurssecretariaat. De manager Bestuursbureau ressorteert hiërarchisch onder de Raad van Bestuur.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het ten aanzien van de interne organisatie in samenwerking met het Bestuursbureau, ondersteunen en adviseren van de voorzitter Raad van Bestuur op zowel strategisch, tactisch, en organisatorisch gebied. Draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van de bestuurlijke overleggen en ziet toe op de uitwerking en rapportage van de (bestuurlijke) besluitvorming.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De manager Bestuursbureau is strategisch adviseur en ondersteunt met het Bestuursbureau de Raad van Bestuur m.b.t. de dagelijkse aansturing van de interne organisatie. Draagt zorg voor de voorbereiding en coördinatie van: het Bestuur en Directie Overleg (BDO), de voortgangsgesprekken met de directeuren, de bestuurlijke overleggen met de medezeggenschapsraden, de beleidsontwikkeling en synergie binnen de Resultaat verantwoordelijke Eenheden (RvE’s) en het onderhouden van functionele contacten op zowel strategisch als organisatorisch terrein. Vervult op termijn de functie van ambtelijk secretaris ten behoeve van de Raad van Toezicht.

Tot de taken en verantwoordelijkheden behoren:

1. Leidinggeven aan het Bestuursbureau
– Voert het personeelsbeleid binnen het Bestuursbureau uit.
– Stelt de planning en uitvoering van de werkzaamheden van het Bestuursbureau vast in een jaarplan en begroting. Stuurt en coördineert de uitvoering daarvan.
– Rapporteert periodiek door middel van managementrapportages aan de Raad van Bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering van het Bestuursbureau.

Resultaat: Het primaire proces van de afdeling, personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden zijn conform gestelde normen uitgevoerd en hebben geresulteerd in de vooraf geformuleerde afspraken op het gebied van productie -en resultaat. De professionals zijn aangestuurd, zodanig dat zij de doelstelling van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd.

2. Uitvoering geven aan de bestuurswerkzaamheden
– Is strategisch adviseur van de Raad van Bestuur aangaande de interne bestuurlijke- en organisatorische aangelegenheden.
– Coördineert in samenwerking met de controllers Financiën, Kwaliteit en de directiesecretarissen van de RvE’s het proces van het tot stand komen van: het beleidsmatig deel van de kaderbrief, de begroting, de periodieke verantwoording P&C, het jaarverslag en de jaarrekening.
– Het signaleren en vertalen van maatschappelijke, politieke en juridische ontwikkelingen in het bijzonder m.b.t. de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de interne organisatie.
– Het eventueel in samenwerking met de Bestuursstaf en/of directiesecretarissen analyseren en interpreteren van deze ontwikkelingen en het adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
– Het op verzoek van de voorzitter Raad van Bestuur (doen) ontwikkelen van beleid op de diverse beleidsterreinen van de organisatie.
– Het in samenwerking met het Bestuursbureau voorbereiden van de agenda van het Bestuur en Directie Overleg (BDO) en het bewaken van de uitvoering van de genomen besluiten in het BDO
– Als ambtelijk secretaris voor de Raad van Toezicht voorbereiden van de vergaderingen en het bewaken van de uitvoering van de genomen besluiten.
– Het in samenwerking met de directiesecretarissen en het Bestuursbureau coördineren van de periodieke verantwoording in de planning control cyclus, het opzetten van de planning jaarplan, begroting en het jaarverslag.
– Draagt zorg voor de redactie en consolidatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de jaarplannen en begroting.
– Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur omtrent beleidszaken die de William Schrikker Groep betreffen.

Resultaat: Een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering van de organisatie waarmee de Raad van Bestuur de resultaatdoelstellingen, zoals die met de Raad van Toezicht zijn overeengekomen, heeft gerealiseerd binnen de context van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn deze ontwikkelingen omgezet in helder concreet en haalbaar beleid en opgenomen in jaar- en werkplannen en begroting en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

3. Interne overleggen, communicatie en informatievoorziening
– Ziet toe op de organisatie van de werkoverleggen met het Bestuursbureau.
– Is coördinerend voorzitter van het werkoverleg met directiesecretarissen.
– Ziet toe op de voorbereiding en neemt deel aan: de stafvergaderingen met de Raad van Bestuur, het overleg met het Dagelijks Bestuur OR, de Overlegvergadering OR, het BDO en de RvT.
– Coördineert de interne informatiestroom naar medewerkers, de Klachtencommissie, de Cliëntenraad en Pleegouderraad.
– Initieert, coördineert, stuurt aan of neemt deel aan programma’s en of projecten.

Resultaat:De bijdrage aan en doelstellingen ten aanzien van de informatievoorzieningen zijn concreet en transparant.

Profiel Manager Bestuursbureau

Opleiding, kennis en ervaring
– academisch werk- en denkniveau bij voorkeur juridisch en of bestuurskundig;
– meerjarige leidinggevende ervaring en bestuursadvisering in complex bestuurlijke context;
– meerjarige ervaring met bestuursondersteuning en onderliggende bedrijfsvoerringprocessen;
– kennis van (beleids) ontwikkelingen en advisering in de jeugd- en/of gehandicaptenzorg.

Persoonsprofiel
U bent een persoonlijkheid met sterke analytische vaardigheden. Uw kracht ligt in het organiseren, structureren en plannen van processen en overleggen. Daarbij hoort ook een goede voorbereiding (tijdigheid en volledigheid van stukken) en uitwerking (vaststellen, uitzetten en bewaken van genomen besluiten). U beschikt over een goed ontwikkelde organisatie- en bestuurssensitiviteit: u heeft oog voor de context waarin u werkt, wie u daarbij op welk moment en op welke wijze moet betrekken. In zowel uw leidinggevende rol als in uw rol van adviseur heeft u een dienstverlenende en faciliterende houding, maar neemt daarbij wel een onafhankelijke positie in en kunt uw standpunt vasthouden en verdedigen. U bent communicatief vaardig in woord en schrift en legt makkelijk contact op verschillende niveaus. U bereikt zaken niet zozeer vanuit hiërarchie of afgeleide bestuursmacht, maar door te luisteren, te argumenteren en te overtuigen, vanuit inzicht in de materie en natuurlijk gezag. U heeft oog voor wat er buiten de organisatie speelt aan politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat zowel binnen als buiten de organisatie een intern netwerk op te bouwen en te beheren.

Arbeidsvoorwaarden/Honorering

Salarisindicatie: circa € 74.000,– bruto op jaarbasis bij instroom, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Omvang van de aanstelling betreft 36 uur. Aanstelling geldt in eerste instantie voor een periode van één jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer informatie Manager Bestuursbureau

Meer informatie over de William Schrikker groep is te vinden op: www.wsg.nu. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer dr. José M.A. Coenen of drs. Annemarie (M.A.C.) Vermeulen, senior consultants. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij hun managementassistent mevrouw Heidi Reijngoud, te bereiken via telefoonnummer 0348-457050. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u bij voorkeur indienen via onze website www.publicspirit.nl (of e-mailen naar info@publicspirit.nl), ter attentie van de heer dr. José M.A. Coenen of mevrouw drs. Annemarie (M.A.C.) Vermeulen, senior consultants, Helsinkilaan 4, 3446 AH Woerden onder vermelding van referentienummer 4277.

PublicSpirit verricht de voorselectie. De planning volgt. Naast een referentieonderzoek kan een assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.

Wordt vervolg:

Journalist André

Advertenties

Reacties zijn gesloten.