Het volgende moet als ingelast worden beschouwd.

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Dhr. xxx Teammanager BJAA dreigde met een brief richting het gezin dat als de gesprekken die zijn opgenomen openbaar worden gemaakt via mijn weblog zeer ernstige gevolgen zullen Hebben.
We hebben zo lang mogelijk gewacht om de gesprekken niet openbaar te maken. Maar door de herhaaldelijke  aanval van de Raad voor de Kinderbescherming met verzonnen verhalen informatie gerapporteerd richting het gezin, zullen wij naar dit bericht als schot voor de boeg zowel de gesprekken van Jeugdzorg Purmerend in dienst van de Jeugdzorg Amsterdam en gesprekken van de Raad voor de Kinderbescherming openbaar gaan maken. Wij zullen nog even wachten met de gesprekken van de William Schrikker Groep te Diemen waar Mvr. Janny Nab als Directrice Jeugdbescherming verantwoordelijk was voor meerdere falende situaties. Hier komen we nog op terug in een bepaalde editie:

De raad voor de Kinderbescherming weet van geen wijken en gaat steeds meer en meer op ramkoers, over te laat komen en hopen daarmee vader ( Freelance bij journalist/ schrijver) deskundige Jeugdzorg, Proberen steeds harde uit te schakelen met aanvullende feiten die totaal niet aan waarheidsvinding voldoen.

Raad onderzoeker
Wij doen niet aan waarheidsvinding?

Maar dat gaf Mvr. Jorinde Meijboom- Weber al volmondig toe dat alleen Politie aan Waarheidsvinding doet maar de Raad voor de Kinderbescherming een pinokkio neus mogen op zetten en dat ook nog eens door de rechtelijke macht als zoete koek wordt geslikt.
Zou de Rabobank in vastgoed beleggen waar kinderen in worden opgesloten misschien moeten we deze vraag eens gaan stellen aan de man van Mvr. Weber?

Misschien dat Gods Wordt hier een belangrijke factor in gaat spelen als men de Bijbel op na houd dat moet de Raadsonderzoeker toch niet vreemd in haar oren klinken: Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

Mocht er wat onduidelijkheden zijn over het opnemen van gesprekken,” zijn wij natuurlijk nooit beroerd,” om wel aan waarheidsvinding te voldoen, de juridische factoren uit een te zetten over het opnemen van gesprekken?

Gesprekken opnemen – wat zegt de Wet er eigenlijk over?

http://bjzonzin.nl/nuttige-informatie/64-gesprekken-opnemenWordt u ook voor leugenaar neergezet na afloop van een gesprek met Bureau Jeugdzorg ? Worden aan u ook beloftes gedaan die later ingetrokken of, nog erger, gewoonweg worden ontkend ? Met de Call Recorder Apps is het mogelijk om gesprekken die u voert met uw telefoontoestel op te nemen om zo weerlegbaar bewijs te hebben wanneer men dit nodig heeft.Waarschijnlijk gaat uw gezinsvoogd of de instelling het gesprek weigeren als u aangeeft een gesprek te zullen/willen opnemen. Soms wordt het u zelfs verboden met als reden dat het de hulpverlening aan uw kind niet ten goede zal komen. Tóch staat u in uw recht als u besluit de gesprekken met de gezinsvoogd opneemt. Daarnaast hoeft u het niet eens aan te geven, al geldt er wel een fatsoensregel die aangeeft dit wél te doen.
Gesprekken opnemen. Wat zegt de wet er eigenlijk over ?

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
2. Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 139a

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:
1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;
2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;
3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 .

U heeft altijd het recht om gesprekken op te nemen. AMK en Jeugdzorgmedewerkers liegen als zij zeggen dat dit niet is toegestaan. Zie ook de website van Stichting KOG.

http://www.stichtingkog.info/pages/nuttig-om-te-weten.php of  www.burojeugdzorg.nl
voor meer tips

Dan hebben we nog een vraag aan de raad onderzoekster misschien kan zij daar ook enige duidelijkheid in geven?
Wist u dat de Gezinsvoogd nooit onder ede staat als zij of hij zaken naar voren brengt bij de rechtelijke macht?
Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogd die wederom naar u terug rapporteert niet onder ede komt te staan op zo belangrijk onderwerp?
Wat is de reden dat zij of hij niet onder ede komt te staan om zo zonder enige risico zorg te blijven verkopen en ouders en minderjarige met lege handen te laten staan?
Maar er is na een zitting natuurlijk altijd een mogelijkheid om een artikel 12 procedure op te starten.

Raad voor de rechtspraak en vragen over gezinsvoogden

Van: J. R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:00
Aan: Info (Hof ”s-Hertogenbosch)
Onderwerp: Gezinsvoogden!
Urgentie: Hoog
Geachte heer, mevrouw,
Ik heb enkele vragen over gezinsvoogden.
1. Als een gezinsvoogd een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?
2. Als een gezinsvoogd een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?
3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een gezinsvoogd zegt of schrijft?
4. Wat zijn de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat de gezinsvoogd uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?
Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een gezinsvoogd moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging)
Met vriendelijke groet,
J. R.
Antwoord van Raad voor de Rechtspraak:
Subject: RE: Gezinsvoogden!
From: Voorlichting (Rvdr ‘s-Gravenhage) <voorlichting@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:22:22
To: info@sm
Geachte heer R,
Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):
Gezinsvoogden
1. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.
2. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.
3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.
4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat deze de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.
Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een gezinsvoogd moet voldoen. Deze bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie hem/haar ter zitting vertegenwoordigd.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak
Kunt u misschien aangeven of een van u Familie leden bij Politie Rotterdam (heeft) gewerkt in het belang van verdere onderzoek waarom u zo goed op de hoogte was dat u schijnbaar niet aan Waarheidsvinding hoeft te doen.
Verder vragen wij ons af of u familie nou voor AJAX is of voor Feijenoord misschien kunt u daar ook wat meer helderheid over geven ?
Wordt vervolgd:
Advertenties

Reacties zijn gesloten.