NVJ

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

http://www.nvj.nl/advies/informatiemap/inleiding-auteursrecht/

Freelance | 10.1 Inleiding auteursrecht

Freelance journalisten en fotografen bezitten in eerste instantie altijd zelf het auteursrecht op hun werk. Dit recht ontstaat automatisch door het schrijven van een artikel of het maken van een foto. Formaliteiten, zoals bijvoorbeeld inschrijving in een register, zijn hiervoor niet nodig. Ook het aanbrengen van een copyright-notice © bij het werk is niet verplicht.

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 omschrijft het auteursrecht zo:
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.”

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet een werk ‘van letterkunde, wetenschap of kunst’ een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Vrijwel ieder journalistiek artikel en elke foto voldoet aan deze vereiste.

Exploitatierechten

Op grond van de Auteurswet bezit een journalist of fotograaf dus twee exclusieve rechten: het recht om zijn werk openbaar te maken en het recht om het te verveelvoudigen. Deze rechten worden ook wel de exploitatierechten genoemd. Publicatie van een foto of een artikel zonder toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan.

Morele rechten

Naast deze exploitatierechten bestaan de zogenaamde persoonlijkheidsrechten, ook wel ‘morele rechten’ genoemd. Deze morele rechten beschermen de reputatie van de maker en de integriteit van het werk. Voorbeelden hiervan zijn het recht van de maker om zich te verzetten tegen aantasting van het werk en het recht om zich te verzetten tegen onjuiste naamsvermelding.

Het auteursrecht beschermt een werk zowel tegen exploitatie in de vorm waarin het is gemaakt als in bewerking of vertaling. Het beschermt zowel tegen gehele als gedeeltelijke overname. Feiten, gegevens, ideeën e.d. zijn als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd. Twee verschillende journalisten mogen dus gerust een artikel schrijven over hetzelfde onderwerp. Pas als de ene journalist in een artikel gebruik maakt van (delen van) het werk van de andere journalist gaat het auteursrecht een rol spelen.

Het auteursrecht blijft niet eeuwig geldig. Volgens de hoofdregel duurt het recht tot 70 jaar na de dood van de maker.

We wachten gespannen af hoe Rechtbank Noord_Holland voorheen (Haarlem hier een oordeel over geeft gevoelig want met mijn zaak is de persvrijheid in geding en zal de Jeugdzorg nog meer macht geven om Journalisten die niet gelijk gestemd zijn met hun organisatie voor de rechter dagen.

Persvrijheid

De NVJ staat pal voor persvrijheid en voor de vrijheid van nieuwsgaring. De media moeten zo ongehinderd mogelijk informatie kunnen verzamelen en verspreiden. De NVJ pleit voor vrije nieuwsgaring op publieke plaatsen en vindt dat journalisten toegang moeten krijgen tot relevante documenten. De vergaarde informatie moeten zij zonder bemoeienis van overheid en uitgevers kunnen publiceren.

De NVJ wil voorkomen dat de geloofwaardigheid en de neutraliteit van de pers door ingrepen van overheid of anderen wordt bedreigd. Een voorbeeld is de inbreuk op de bronbescherming. De NVJ verzet zich ook tegen het feit dat de pers als verlengstuk van justitie gaat dienen: als er onterecht een beroep wordt gedaan op journalistiek video- of fotomateriaal tekenen onze juristen daartegen bezwaar aan. Ook heeft de NVJ het Persvrijheidsfonds opgericht om dergelijke principiële zaken financieel te ondersteunen.

Persvrijheid in Nederland
Overzicht van incidenten met betrekking tot de Persvrijheid in Nederland 2010 (pdf). Zie ook 2009.

Persvrijheidsmonitor 2010
Download de Persvrijheidsmonitor 2010 (.pdf), een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2010.

Bronbescherming
Bekijk het Wetsvoorstel bronsbescherming [pdf] en de reactie van de NVJ [doc] op dit wetsvoorstel. Inmiddels heeft Staatssecretaris een nieuw aangepast wetsvoorstel in voorbereiding waarin bij inbeslagname van journalistiek materiaal een voorafgaande rechterlijke toets verplicht stelt.

Actie
De NVJ komt in actie als de persvrijheid in het gedrang komt. Door actieve informatieverstrekking en het gevraagd en ongevraagd leveren van advies aan de overheid, brengen we het belang van persvrijheid onder de aandacht. Ons juridische team ondersteunt principiële rechtszaken waarin de schending van de persvrijheid aan de orde wordt gesteld.

Op verschillende momenten in het jaar vraagt de NVJ samen met andere mediaorganisaties aandacht voor persvrijheid in binnen- en buitenland. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Internationale Dag van de Persvrijheid op 3 mei en de Sander Thoeneslezing. De NVJ is vertegenwoordigd in het Comité Dag van Persvrijheid; het comité organiseert de Nederlandse Dag van de Persvrijheid.

Persvrijheid over de grenzen
De NVJ zet zich in voor persvrijheid overal in de wereld.

De NVJ is aangesloten bij de internationale Federatie van Journalisten IFJ en heeft via de IFJ rechtstreeks contact met buitenlandse journalistenorganisaties.

Daarnaast is de NVJ mede-oprichter van Free Press Unlimited zet zich in voor de ontwikkeling van onafhankelijke media in confictgebieden en repressieve landen. Juist in die gebieden is onafhankelijke informatie van levensbelang.

In het buitenland werken we samen met International News Safety Institute (INSI), International Freedom of Expression eXchange (IFEX), Committee to Protect Journalists, Index on Censorship en Reporters sans Frontières en Freedom House.

Reporters sans Frontières maakt elk jaar een wereldwijde rangschikking op gebied van persvrijheid: Press Freedom Index 2010

Reporters Respond
Jaarlijks raken duizenden journalisten in de wereld door hun vak in de problemen. Camera’s en computers worden vernield om te verhinderen dat zij hun nieuws wereldkundig maken. Anonieme dreigtelefoontjes, politie-invallen en arrestaties zijn geen uitzondering meer. En het gaat steeds verder: van lichamelijk letsel tot moord. Reporters Respond geeft financiële steun aan journalisten, programmamakers en cameramensen die door hun vak in risicovolle omstandigheden verkeren.

Ter verdere aanvulling op de rechtszaak van afgelopen woensdag 13 februari 2013 in Haarlem om censuur te plegen op de website www.andreblogt.wordpress.com.

Reacties zijn gesloten.