De zaak Marlen Garcia Cepero

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

Gisteren een uitzending van Zembla over een kind, waar jeugdzorg compleet heeft gefaald.
Stiefvader Dhr Fleere kon zich vinden in de omgekeerde signalen die zijn afgegeven over een moeder die vlucht voor haar eigen kind.Waarvan alle instanties op de hoogte waren , maar niemand greep in met gevolg dat de moeder de dood in werd gejaagd.
Veel mensen vragen zich af waarom heeft het zo ver moeten komen en waarom word er zo gezwegen in deze zaak?

12716265_932525203485124_219484149936510438_o

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08c%20Lokaal%20integraal%20veiligheidsplan%20Purmerend%202013-2017.pdf

 

Doelstelling
Door middel van het opstellen en uit
voeren van veiligheidsbeleid wordt een op de
lokale situatie afgestemde aanpak van veiligheid tot stand gebracht.
De drie strategische doelen hierbij zijn:
1.
Het voorkomen en/of beperken van slachtoffers en schade voor mensen, milieu en
economie als gevolg van rampen en/of grote calamiteiten, branden en andere
fysiek onveilige zaken in de gebouwde omgeving in brede zin en door
verkeersonveilige situaties (Fysieke Veiligheid);
2.
Het terugdringen van de criminaliteit,
agressie in de openbare ruimte in Purmerend
en het zorgen voor een sociaal veilig woon- en leefklimaat. Het gaat hier zowel om
objectieve als subjectieve veiligheid (Sociale Veiligheid).
3.
Het zo veel mogelijk voorkomen en
waar nodig terug dringen van geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Huiselijk geweld en kindermishandeling
Jaarlijks zal vanuit de thema’s uit het veiligheidsbeleid een JUP worden opgesteld.
Hierbij zullen de burgers en ondernemers van Purmerend worden betrokken. Dit JUP
wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter
kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Ook zal jaarlijks middels een brief aan de
raad verslag worden gedaan van de behaalde resultaten en de actuele stand van
zaken.
Vader Fleere verzoekt de Stadspartij met aan het roer Mario Hegger van de stadspartij Purmerend als wethouder (ex) Politieagent hulpofficier uitleg te geven waarom niet naar de signalen heeft geluisterd terwijl men wist dat een tikkende tijdbom weer terug gekeerd was in de samenleving?
dhr_mario_hegger_2014__01
Jeroen Vermeulen Ambtenaar van Gemeente Purmerend, belast met gedetineerde die terug keren in de samenleving en zich nestelen in Purmerend vallen onder zijn verantwoordelijkheid met de ketenpartners tot een juiste begeleiding en hoe is het mogelijk dat hij alle signalen in de wind heeft geslagen en zelfs toen vader dit herhaaldelijk aan gaf geen gehoor aan gaf. Hij zelf zo arrogant was en klaagde bij de Burgemeester Dhr. Don Bijl dat hij gezien de Transcriptie die Groep Hop Purmerend gepubliceerd had een leugen was omdat men toen nog niet in bezit was van de geluidsopnamen waar uit blijkt dat Jeroen Vermeulen met ketenpartners wel degelijk fouten hebben gemaakt wat tot gevolg had dat de moeder dit moest bekopen met haar DOOD.

Transcript of nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 2007 gemeentelijke contactpersonen
1 maart 2009 nazorg Purmerend
10 december 2009 Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland
Outreachend
Gestuurd door vraag van klant of keten
Spin in het web
contact al in de gevangenis
voorbereidend werk
sluitende aanpak
Outreachend
Wij doen dingen die anderen verder helpen in een vorm die bij de ander en zijn situatie passen.
De stelling
ex-gedetineerden meteen een uitkering?
gelijke behandeling
voorkomen recidive
Hoe komt een cliënt in beweging?
Hoe zet je het sociaal netwerk van een cliënt goed in?
Wie betaalt en hoe organiseer je financiering?
Zet je ekc of vrijwilligers in?
Organisatie

Methodiek
Bespreken we de juiste mensen?
Doet iedereen wat ie moet doen?
Zijn er knelpunten?
14:30 – 15:00 Gezamenlijke terugkoppeling
15:00 – 16:00 terugkoppeling ketenmanagers
Meldt je aan!
Laat ons je ideeën weten!
Werkconferentie nazorg 27/6/’12
Wie zijn er?
DJI
MMD
TR
Reclassering nederland
Gemeenten
Veiligheidshuizen
Palier
GGD
Innovium
In Balans
terug in de tijd
EKC
Ketensamenwerking
Nazorg ex-gedetineerden
waarom
wat
hoe
Het recidivecijfer in Nederland is hoog. Na een gevangenisstraf pleegt bijna 50% binnen 2 jaar opnieuw een strafbaar feit. Na een taakstraf is dat iets minder: rond de 35%.
Per jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij, ruim honderd in Purmerend.
Strafrecht en zorg maken samen een plan
ID bewijs
Wonen
Werk en inkomen
zorg
schulden
reclassering
Politie
gemeente
G.G.D.
het netwerk
OM
palier
leerplicht
burgerzaken
JoLo
werk en inkomen
team veilgheid
De stelling
Snel een woning voor ex-gedetineerden!
gelijke behandeling
voorkomen recidive
Jeugdzorg
Veiligheidshuis
Waarom nazorg?
geen geld voor ID bewijs
adres problemen
briefadres Populierenstraat
Out
of
the
box
maatwerk
SMD
MEE
ODION
Brijder
AOP
woningbouwverenigingen
forensische poli
bewindvoering
RIBW
Voordelen:
expertise in samenwerken
gezamenlijke aanpak
betere informatiepositie
Maryan Koevoets
mb.koevoets@purmerend,nl
06 – 12664401

Jeroen Vermeulen
jc.vermeulen@purmerend.nl
06 – 10017303