Informatie CIZ?

Direct nieuws overzicht Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

De redactie kreeg de volgende informatie toegestuurd en blijkt wel heel veel tegenstrijdige heden te zijn als het om CIZ aanvraag gaat?
Vandaag houden wij het eenvoudig leest u mee hoe stiefvader op 5 augustus 2009 een brief schreef naar mvr. Rademaker. Waar twee boekhoudingen boven water kwamen.

img01666-20130606-1928

Mvr A. Rademaker
Schinkelwaard 20
1824 DS Alkmaar
Datum 5 augustus 2009.
Onze Referentie Bezwaarcommissie 30072009.
Bijlage 1
Onderwerp Uw brief van 3 augustus 2009. Reactie op verzochte informatie dossier.
Geachte Mvr Rademaker
Het spijt ons ten zeer dat ik te maken krijg met tegenwerking van uit uw organisatie.
Wat daar de reden van is ,is ons volkomen onduidelijk.
Uw Schrijven van 3 augustus 2009 uw referentie nummer AR/SG/0908/065 geeft uw keurig aan dat er twee verschillende informatie gegevens beschikbaar zijn, een over mijn ( stief ) Zoon met als wettelijke vertegenwoordiger zijn moeder Mvr M.J. Garcia Cepero.
Onderbouwing van de bovengenoemde feiten.
Tevens als ingelast moet worden beschouwd.
Uw redenering uit de brief van 3 augustus 2009 met als referentie nummer AR/SG/0908/065 geeft uw aan , dat de gegevens die vermeld staan onder de brief van 17 juli 2009 ons kenmerk modelverzoek 491 , niet voldoende waren aangeleverd om gegevens te traceren, wij bestrijden dat ten zeerste.
De aanvraag was immers door ons als ouders ingediend , dus op naam en adres had u zeker de informatie stroom kunnen traceren, heeft dit er ook mee te maken dat het toekennen van indicatiebesluiten, niet goed worden onderbouwd ( onderzocht )met als gevolg dat minderjarige zonder enige juiste processen ( hanteren van de juiste regels ) om maar even in u Jargon taal te blijven , genaaid worden met 2 jaar opsluiting zonder enige behandeling.
Uw heeft dus helder aangegeven dat de informatie over Reinier pas boven water kwam toen zijn naam genoemd werd , hiermee geeft u dus aan dat er 2 dossiers zijn.
Een dossier bestaat uit hulpvragen ingediend door de ouders , deze is niet ingeleverd door de minderjarige.
De andere Dossier moet bestaan uit het medische gedeelte, waar u zo geheimzinnig over doet , wat pas mag worden afgegeven met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger ( moeder ) die aan dit verzoek gehoor zal geven met schrijven en kopie Paspoort.
Uw Organisatie Stuurde zelfs nog een schrijven, met het verzoek tot specificatie over het uit een zetten van de hulpvraag.
Uw organisatie blijft hiermee dan in gebreken, door de minderjarige niet op te roepen , maar op afstand te bepalen dat deze niet licht verstandelijke gehandicapt is , waar komt deze informatie vandaan, Is deze beslissing dan ook volgens de regels gelopen ?
De uitspraak in uw brief de datum 3 augustus 2009, met als referentie nummer AR/SG/0908/065 dat pas dossier mogen worden ingezien, met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger kunnen nog wel eens voor verrassende uitspraken dienen op juridische gebied.
De uitspraak in uw brief de datum 3 augustus 2009, met als referentie nummer AR/SG/0908/065 dat pas dossier mogen worden ingezien, met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger kunnen nog wel eens voor verassende uitspraken dienen op juridische gebied.
Dat noemen wij nou niet echt volgens de regels werken Mvr. Rademaker.
Je kan pas volgens de regels werken, wanneer je als organisatie deze spelregels zelf hanteert.
Volgens uw informatie geeft u nooit gegevens door , aan instanties die niet wettelijke bevoegd zijn . u raadpleegt dan eerst de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
Pas na enige tijd komt u met 2 boekjes met de volgende tekst.
Nummer 1
Ik heb een klacht , dit is al verouderd informatie de klacht is inmiddels al in behandeling genomen , als wij het goed begrepen hebben , maar als nog bedankt voor de moeite die u heeft genomen.
Nummer 2
U wilt een bezwaar maken tegen het indicatiebesluit, hoe doet u dat ?
Wij danken uw ook voor deze informatie , maar kunnen daar geen gebruik van maken wegens ontbrekende gegevens , die nodig zijn om een eerlijke proces te kunnen voeren.
Dan geeft uw nog een mooie opmerking over de ( onafhankelijkheid ) van de bezwaarcommissie, wat is de definitie van onafhankelijkheid, en hoe is deze te controleren ?
Tevens spreekt u in u brief van 3 augustus 2009 referentie nummer AR/SG/0908/065 over Ons beleid , dit betekend nog niet dat u handelt uit wettelijke regels, ons verzoek is nogmaals te houden aan wettelijke regels , om maar even in uw jargon taal te blijven.
Ons beleid is dan ook, dat u als organisatie , er alles aan doet om een eerlijke en transparante proces te kunnen laten plaats vinden , die zeker getoetst zijn aan de letter van de wet , opmerking als ons beleid , geeft vaak al een verkeerd signaal af van geen transparantie, onze klachten ( Bezwaar )commissie als u begrijpt wat ik bedoel.
Hierbij als ingelast moet worden beschouwd.
De eerdere gestuurde brief en daar alsnog in zijn geheel op te reageren.
Het spijt ons ten zeer dat de brief die afgeleverd is op het kantoor Overschiestraat 55 te Amsterdam , d.d. 17 juli 2009 niet tot u is doorgedrongen.
De vraag was dat alle AFSCHRIFTEN complete CIZ dossiers en afschriften van alle correspondentie , e-mailverkeer, gespreksverslagen,informantenverklaring,vragenlijsten tussen de CIZ en/of Gemeente/leerplichtambtenaar m.b.t. van ons kind naar ons toe te sturen.
U heeft over de volgende regels heen gelezen , deze was benoemd onder het stukje Het GEVAAR.
Hierbij als ingelast moet worden beschouwd.
Ondergetekende verwacht van u dat u dit verzoek goed heeft bestudeerd alvorens een beslissing te geven.
Expliciet wordt er op gewezen dat dit GEEN VERZOEK IS VOOR INZAGE IN HET DOSSIER en/of voor INZAGE GESPREK maar een VERZOEK OM AFSCHRIFTEN VAN ALLE DOSSIERS.
Verzocht wordt geen beslissingen te geven op en verzoek dat niet is gedaan door verzoeker ( S ) uit te nodige voor inzage of een inzage gesprek.
Wat ons zeer bevreemde, dat u in de brief van 17 juli 2009 referentienummer ew/7 vermeld dat binnen u registratiesysteem geen gegevens zijn gevonden in het bestand.
Dan wordt een brief van 29 juli 2009 per koerier firma Edison gebracht aan het adres xxxxxxx Purmerend met als referentie nummer AR/SG/0907/064 met de mededeling u kunt het dossier inzien op ons kantoor?
Hoe is het mogelijk dat er plotseling informatie is opgedoken , het dossier van ons kind zichtbaar is gemaakt in het registratiesysteem van het CIZ ?
Om de volgende stappen te ondernemen verzoek ik het volgende naar mij toe te sturen
Alle namen die deelnemen in de Bezwaarcommissies om zo transparant mogelijk een verzoek van bezwaar neer te kunnen leggen wegens het niet voldoen van een verzoekschrift.
Artikel 6 EVRM en artikel 14 BUPO sommen een aantal procedurele waarborgen op die eenieder moet genieten “bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen” of “bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging”.
Deze waarborgen zijn:
Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. De onpartijdigheid van de rechter moet boven elke twijfel verheven zijn, omdat hij over anderen dient te oordelen.
Het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak. Een eerlijke behandeling houdt onder meer in dat de procedure op tegensprekelijke wijze verloopt. Dit vereist dat de partijen kennis krijgen van alle argumenten en bewijsstukken die aan de rechtbank worden voorgelegd en dat zij hierover kunnen debatteren voor de rechtbank.
Het recht op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.
Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt bijzonder streng beoordeeld: “Justice must not only be done, it must also be seen to be done”. Vooreerst moeten de rechterlijke organisatie en de rechtspleging zo zijn gestructureerd dat er in hoofde van de rechtzoekende geen twijfel omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke instantie kan rijzen (objectieve of structurele onpartijdigheid). Vervolgens mag de rechter niet persoonlijk vooringenomen zijn (subjectieve of persoonlijke onpartijdigheid) of zich onder druk laten zetten.
Hierbij als ingelast moet worden beschouwd.
Alle namen die deelnemen in de Bezwaarcommissies om zo transparant mogelijk een verzoek van bezwaar neer te kunnen leggen wegens het niet voldoen aan het verzoekschrift ingediend door ondergetekende.
Gaarne welke wetsartikel ( S ) u heeft gebruikt om geen gehoor te geven aan het verzoekschrift en waar wij deze kunnen vinden in het wetboek bestuursrecht.
Groet
Dhr A.Fleeré

 

Reacties zijn gesloten.