Justitie faalt Kamer vragen?

Direct nieuws overzicht Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden? Lees verder

Transitie Jeugdzorg Het gezin als uitgangspunt?

Direct nieuws overzicht Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

Vaak roept Dhr. A. Fleere heeft Groep Hop Purmerend die weer mee doet met de verkiezingen in maart 2018 nog wat op de planken? Ja dat hebben Zij!

Transitie Jeugdzorg.

Het gezin als uitgangspunt Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – Gemeente Purmerend.

Het gaat hier om een email waar juist 2013 / 2014 in staat beschreven u begrijpt natuurlijk dat de redactie hier even mee heeft gewacht om dit te openbaren?  Wat de gemeente verkondigde en natuurlijk Groep Hop Purmerend absoluut niet in 2014 in de Raad mocht plaats nemen, zorgde dat op de belangrijkste verkiezingsdebat maart 2014 in het gemeentehuis spontaan de elektriciteit uit viel. Zelfs RTV Purmerend” wel bleef door filmen , maar RTV Purmerend Groep Hop vertelde dat men het technische niet voor elkaar kreeg om op de volgende dag de uitzending alsnog via hun website online te zetten?

20140317_204235

Wij houden het maar op puur toeval TOCH? Maar nu wij drie jaar verder zijn en meer en meer onder ogen krijgen begrijpen wij wel waarom. Groep Hop Purmerend mocht absoluut niet in 2014 aanschuiven in de raad, men was bang voor stevige vragen.. Bekijkt u deze link en lees deze grondig door.Dan zorgt Groep Hop Purmerend voor opgenomen gesprekken waar wij onze tijd allang vooruit waren in 2012.
Uitgangspunten Vanuit Maatschappelijk Beleidskader, pilot jeugdzorg Alles gericht op inzetten of herstellen van de eigen kracht Zo vroeg mogelijk herkennen van problemen (dichtbij) Zoveel mogelijk in het voorveld oplossen Samenhang in het maatschappelijk domein 1 gezin, 1 plan, 1 coördinerend persoon Wat doet zich voor in de praktijk, daarop aansluiten Andere manier van werken en organiseren Samen met partners en cliënten 4

Transitie in het geheel kunt u hier lezen..

Groep Hop Purmerend gaat nu pas beginnen.. Marlen Omidina Nogmaals jij rust past als mijn taken zijn voltooid. Gemeente ambtenaar ben jij de schoonmaker van Purmerend of hebben zij jou van het zwaarder onderwerp afgehaald en mag jij nu nog alleen maar voor het jongeren loket werken ipv zieke geesten behandelen waarvan men wist dat het fout zou aflopen.. .. Vergeet nooit wat wij hebben moeten doorstaan, maar ik kom terug met feiten dat de DOOD van de moeder van mijn kinderen had kunnen voorkomen als jij je werk had gedaan.
Presentatie over: “Transitie Jeugdzorg Het gezin als uitgangspunt Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – Gemeente Purmerend.”— Transcript van de presentatie:

12716265_932525203485124_219484149936510438_o

2 Transitie Jeugdzorg Het gezin als uitgangspunt Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – Gemeente Purmerend

3 3 Presentatie opzet 1.Aanpak 3 D’s Overkoepelend 2.De jeugdzorg transitie: wat komt er naar ons toe? 3.Wat moeten we organiseren om deze taken te kunnen doen? 4.Hoe gaan we dat doen, welke vraagstukken? 5.Spoorboekje Rijk 6.Presentatie Pilot 7.Mijlpalen besluitvorming Purmerend 8.Vragen

 

4 Uitgangspunten Vanuit Maatschappelijk Beleidskader, pilot jeugdzorg Alles gericht op inzetten of herstellen van de eigen kracht Zo vroeg mogelijk herkennen van problemen (dichtbij) Zoveel mogelijk in het voorveld oplossen Samenhang in het maatschappelijk domein 1 gezin, 1 plan, 1 coördinerend persoon Wat doet zich voor in de praktijk, daarop aansluiten Andere manier van werken en organiseren Samen met partners en cliënten 4

5 5 1. Aanpak 3 D’s overkoepelend De 3 D’s –Eerder bijeenkomst in de Raad over samenhang; doelgroep, manier van werken AWBZ:Ondersteuning, begeleiding, verzorging, zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 extramuraliseren, vervoer voortaan via de gemeente Jeugdzorg: provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd GGZ en jeugd LVG voortaan via gemeente Participatie: mensen met een arbeidsbeperking via de gemeente aan het werk Dit alles met een bezuinigingstaakstelling!

6 1. Aanpak 3 D’s overkoepelend Wanneer komt wat? AWBZ: 2014 nieuwe gevallen (? discussie loopt nog), 2015 overheveling Participatie: 2014 Jeugdzorg: 2015 NB: alles is nog in beweging, maar we gaan niet stilztten 6

7 7 1. Aanpak 3 D’s overkoepelend Periode 2012 – 2 e kwartaal 2013: Analyse/Inventarisatie/Innovatie/ Pilot –periode Over wie hebben we het? Hoe verloopt de hulpverlening nu? Meelopen/Waarnemen Krachtenveld in kaart brengen Starten met pilots 2013 visievorming t.a.v. de 3D’s: Keuzes maken Leidende principes, ambities en uitgangpunten i.r.t. maatschappelijk beleidskader Gebieden waarop de 3 d’s elkaar kunnen versterken benoemen Transformatiemogelijkheden Samen met zorg- en welzijnspartners en werkgevers lokaal mate van samenwerking lokaal of regionaal (in Z/W op zoek naar vorm) subsidiëren of aanbesteden

8 1. Aanpak 3 D’s overkoepelend Per transitie worden voorbereidingen getroffen. Zie presentaties per transitie Vandaag jeugdzorg In april AWBZ Participatie nog te plannen 8

9 2. De jeugdzorg transitie: wat komt er naar ons toe? 9

10 2. De jeugdzorg transitie: Wat komt er naar ons toe? Kansen: Schotten weg Integrale aanpak Niet van kastje naar muur Preventief, eerder ingrijpen Snellere hulp Minder bureaucratie NB 1. Ook kansen voor bezuinigingen NB2. Samen met instellingen onderzoeken

11 2 De jeugdzorg transitie: wat komt er naar ons toe? Rol gemeente is nu: preventief jeugdbeleid – Welzijnswerk voor jeugd en jongeren – Centra voor Jeugd en Gezin – Jeugdgezondheidszorg: ondersteuning/lichte zorg – Zorgondersteuning in het onderwijs – Brede ontwikkeling Rol gemeente wordt: – Preventie blijft, daarnaast gaat gemeente indicatiestelling, de toegang en aanbod van jeugdzorg organiseren 11

12 3. Wat moeten we organiseren om deze taken te kunnen doen? 12

13 3. Wat moeten we organiseren om deze taken te kunnen doen? Organiseren lokaal ondersteuningsstelsel Financiering zorgaanbod (subsidiëren/aanbesteden) Organiseren bovenlokale samenwerking Organiseren jeugdbeschermingstelsel Kadernota Jeugdzorg (wettelijke verplichting, zoveel mogelijk aansluiten bij uitgangspunten, hoofdlijnen maatschappelijk beleidskader) 13

14 14 4. Hoe gaan we dat doen, welke vraagstukken? Wat doe je lokaal, wat doe je bovenlokaal? JeugdzorgJeugd-ggzJeugd-lvb ambulant crisis dagbehandeling pleegzorg residentieel Jeugdbescherming & jeugdreclassering

15 4. Hoe gaan we het doen: omvang huidige hulpvraag, omvang kosten Purmerendse jongeren in (ambulante) zorg 0-22 -In 2011 alle programma’s instroom 573, uitstroom 575, eindstand 270 -Uitgaven € 6.700.000; -Waarvan ambulante instroom 328 (Z/W 810) -Waarvan Crisis 129 (Z/W 330) -Waarvan dagbehandeling 20 (Z/W 47) -Waarvan pleegzorg 67 (Z/W 173) -Waarvan residentieel 29 (Z/W 75)

16 5. Spoorboekje Rijk Ingangsdatum 1 januari 2015 Jeugdwet > april naar RvS, voor zomer naar Kamer (onder voorbehoud) Financieel verdeelmodel > eerste beeld budgetten in mei- circulaire, uiteindelijk verdeelmodel waarschijnlijk pas in mei-circulaire 2014 (onder voorbehoud) Bovenlokale samenwerking > voor 31 mei eerste beeld gemeenten richting VNG en rijk 16

17 17 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Vooruitlopend op decentralisatie experimenteren in 2013 met: Gemeente organiseert decentrale toegang Gemeente zet in op versterken lokaal veld op “lichtere” vormen van jeugdzorg (geen sprake van drang/dwang, geen sprake van huiselijk geweld, onveiligheid voor kind) Hoe: via “Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg” (scenario 4 van SRA)

18 18 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Doel: 1.Verhogen effectiviteit hulpverlening; het resultaat voor het gezin telt 2.In verbinding met andere terreinen/spelers in het sociale domein Werkwijze: Rechtstreeks verwijzen zonder tussenkomst van BJAA Breed kijken, analyse, direct hulp verlenen, regie houden Schakelen met andere organisaties; opschalen via pilotteam Opzet pilot: Klein beginnen met beperkt aantal zorgmelders: politie en CJG – later eventueel uitbreiden Uitvoerder: Spirit (ambulante jeugdzorg) Looptijd: febr. 2013 – juli 2013, mogelijk verlenging (Tussen) Evaluatie juli 2013 en presentatie aan raad

19 19 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Ervaringen tot nu toe (maand februari/maart): 9 zorgmeldingen opgepakt, problematieken: multi- problemen, relatieproblemen, schulden, geen woning, en de effecten daarvan op kinderen, gedragsproblemen Rol Spirit: analyse en doen wat nodig is, verbinden aan andere hulpverleners of doorverwijzen naar jeugdzorg specifiek Opschalen in pilotteam: welke instellingen zijn per casus betrokken, wie heeft overzicht, wie heeft welke rol, blootleggen hoe we nu organiseren en of dat helpend is

20 20 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Voorbeeld:Familie Z.(vader, moeder, 3 kinderen) Aanleiding: Kinderen komen niet meer op school. Situatie: Vader ontslagen, moeder ontslagen. WW. Nu geen inkomen. Ontruimd wegens huurschulden, nieuwe woning op onderhuur in P., daarna stacaravan, bij vrienden. Dakloos. Schulden (€ 15.000). Ondoenlijk om kinderen steeds weer op school te krijgen vanuit slechte woonsituatie.

21 21 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Familie is zelf laatste 3 maanden geweest bij: Woningnet: wachttijd 8 jaar; geen urgentie (< 2 jaaringeschreven) Woningbouwver.: geen opties, antikraak kan niet AOP: geen gezinswoningen beschikbaar (alleen alleenst.) Activa: geen schuldsanering mogelijk want huur was te hoog SMD: alleen formulier meegegeven, geen afspraak Sociale Dienst: na melding gezin (jan./febr) uitkeringsintake 8 april Gezin ondervindt geen hulp, is wanhopig; School doet zorgmelding (want kinderen gaan niet meer naar school). Zorgmelding komt aan bij CJG. Die stuurt de zorgmelding door naar de pilot.

22 22 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend En nu? De gangbare lijn is de lijn die veel instellingen volgen vanuit de eigen (wettelijke, juridische, organisatorische) interne regels (zoals de familie Z. al ondervond) en ziet er zo uit: Mijn instelling reageert op dat stuk van de problematiek, waar mijn expertise ligt, hier in dit geval… de jeugdzorgproblematiek. Voor de rest verwijs ik de familie naar….. Wat kan ik doen vanuit jeugdzorg? De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen, en dat betekent in dit geval: “we moeten de kinderen onderdak geven en dan moeten ze worden gescheiden van de ouders!”

23 23 6. Pilot rechtstreeks verwijzen ambulante jeugdzorg Purmerend Aanpak van Spirit vanuit de pilot: Overzicht krijgen over wat speelt, first things first: Spoedintake aanvragen bijstandsuitkering (is toegekend) Voorschot aanvragen (is toegekend) Woning…… nog niet zo makkelijk…garanties vragen kinderen onderdak Betrokken instellingen uitnodigen: Woningcorp., AOP, WMO/Wonen, SMD, Sociale Dienst, Spirit, Activa; met elkaar zoeken naar alternatieven Opschalen: waarom komt deze familie uiteindelijk bij jeugdzorg terecht, wat gebeurt er nou in die keten, wie zou overzicht moeten hebben, wie zou regie moeten nemen, waarom werkt het niet? Hoe kunnen we dit beter organiseren met elkaar?

24 7. Mijlpalen besluitvorming Purmerend April: besluiten wat lokaal, wat bovenlokaal (College/Raad) Mei: besluiten reactie brief Plasterk, intentie wie met wie samenwerkt (30 mei Raad) Welke vorm van regionale samenwerking: wordt in loop van 2013 besloten, (welke rechtsvorm NV of GR, etc). (College/Raad) Augustus tussenevaluatie Purmerendse pilot College Augustus Uitgangspuntennotitie 3D’s Eind 2013 eindevaluatie Purmerendse pilot College Eind 2013 Kaderwet Jeugdzorg (College/Raad) waarin visie op onder meer inkoop/aanbesteden/subsidie, visie op pgb, etc.(College /Raad) In 2014 Afspraken met aanbieders, verordeningen opstellen, aanbestedingen dan wel subsidiebeschikkingen opstellen Afspraken met huidige subsidierelaties zijn al door SRA opgezegd. 24

25 25 8. Vragen

Ja vragen heb wij wel wanneer de raad jou een flinke schop onder je reed geeft en je naar huis stuurt stumperd.